FOREN 2022

Forumul Regional al Energiei pentru Europa Centrală şi de Est, FOREN-2022, ajuns la a 16-a ediție a avut drept temă: „Energy Transition Needs Regional Cooperation” și s-a desfășurat în perioada 12–15 iunie 2022, la Costinești, pe litoralul românesc al Mării Negre, în complexul Vox Maris Grand Resort.

Organizat cu sprijinul Consiliului Mondial al Energiei, susținut și de Camera de Comerț și Industrie a municipiului București (CCIB) și realizat sub patronajul Ministerului Energiei al României, forumul  este considerat un eveniment științific cu o tradiție solidă și o reputație remarcabilă în domeniul energiei. Pentru comunitatea energeticienilor din România, este cel mai important și reprezentativ eveniment din domeniu, organizat în anii pari. De asemenea, FOREN are statut de eveniment regional al CME pentru Europa Centrală și de Est.

La eveniment au participat peste 120 de spikeri de marcă, între care miniștri, lideri ai industriei energetice, experți și cercetători, reglementatori, personalități eminente din mediul academic si reprezentanți ai organismelor neguvernamentale din țară și din străinătate. Forumul a cuprins cca 30 de evenimente cu teme de mare interes național și internațional, dintre care 4 secțiuni de comunicări științifice cu peste 100 de lucrări, 9 evenimente importante, cum ar fi Regional Energy Day, 4 mese rotunde la nivel de Forum (RTF), 3 workshop-uri la nivel de Forum (WF), 10 mese rotunde la nivel de corporație (RT), o expoziție internațională cu peste 30 de standuri (EXPO FOREN 2022) și un program social foarte bogat și diversificat.

Cristina EFREMOV, dr., lect. univ., șef Serviciul Relații Internaționale, și Dumitru BRAGA, dr. lect. univ., Facultatea Energetică și Inginerie Electrică, Universitatea Tehnică a Moldovei, au fost premiați cu diplome în cadrul Forumului Regional al Energiei pentru Europa Centrală şi de Est – FOREN 2022.

Susţinerea Tezelor de Licenţă 2022

Departamentul Energetică din cadrul Facultății Energetică și Inginerie Electrică, UTM a lansat o nouă promoție constituită din 40 absolvenți ai programului de studii „Electroenergetica”.

Tezele de licenţă prezentate s-au axat pe principalele probleme cu care se confruntă sectorul energetic al Republicii Moldova. Studenţii au venit cu idei de soluţionare a acestora, cum ar fi reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu energie, promovarea surselor regenerabile de energie, stimularea eficienţei energetice şi protecţia mediului.

Departamentul Inginerie Electrică din cadrul Facultății Energetică și Inginerie Electrică a lansat în anul curent o nouă promoție din 20 de absolvenți (formele de învățământ cu frecvență și frecvență redusă), programul de studii „Ingineria Sistemelor Electromecanice” (ISEM).

Potrivit conf. univ., dr. Ilie NUCĂ, șef Departament Inginerie Electrică, FEIE-UTM, etapa premergătoare a susținerii tezelor de licență în fața Comisiei de examinare a necesitat eforturi intense atât din partea cadrelor didactice, cât și, desigur, a studenților-absolvenți. Perioada de elaborare a tezelor de licența, care a durat cca 4 luni, a inclus trei evaluări periodice și verificarea lucrărilor prin sistemul antiplagiat, astfel că la susținerea publică absolvenții și profesorii au avut o prezență meritorie, cu subiecte și conținuturi actuale și originale, corelate cu politicile naționale din domeniu, conectate la necesitățile reale ale agenților economici, fapt remarcat și de către invitații de marcă din cadrul companiilor din domeniul electrotehnic, automatizărilor și de producere, cum ar fi TehElectro-SV SRL, SA Termoelectrica, Regia Transport Electric Chișinău, Ital Automation Systems SRL, ElectroTehnoImport SRL.

Totalurile proiectului transfrontalier ELBUS

Workshopuri – cu caracter academic şi cu caracter industrial au fost organizate la 28-29 martie 2022, de către Universitatea Tehnică a Moldovei (Chișinău, Republica Moldova) în parteneriat cu Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, (România) în cadrul proiectului Îmbunătățirea transportului public de frontieră folosind autobuze electrice alimentate cu energie regenerabilă ELBUS, cod 2SOFT/3.1/54, finanțat de Instrumentul European de Vecinătate (ENI), Cooperare transfrontalieră (CBC) prin Programul Operațional Comun Romania – Republica Moldova, evenimente cuprinse în cadrul activității A.2.3 Workshop-uri organizat de Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova.
Cooperarea transfrontalieră implică necesitatea utilizării unor mijloace de transport persoane fără emisii de gaze nocive, confortabile și energetic eficiente.  Autobuzele cu motoare electrice cu baterii de acumulatori la bord totalmente corespund acestor condiții, dar utilizarea lor pe scară largă este încă limitată de distanța redusă. Scopul proiectului ELBUS a fost de a contribui la dezvoltarea autobuzelor electrice cu accent atât pe reducerea consumurilor energetice ale sistemului principal de tracțiune și a altor sisteme auxiliare, cât și pe utilizarea surselor regenerabile de energie pentru reîncărcarea bateriilor de acumulatori.
 La Primul Workshop caracter academic au participat cadre didactice și studenți de la Facultatea Energetică și Inginerie Electrică și de la Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi, UTM. Pe agenda seminarului științific s-au regăsit subiecte care au vizat managementul proiectului, achiziții, aspecte financiare, științifice, rezultate, elemente de bună practică. O secțiune a fost dedicată prezentării oportunităților de dezvoltare de tematici pentru tezele de absolvire ale studenților și masteranzilor oferite în cadrul proiectului ELBUS.
În al Doilea Workshop – caracter industrial au participat specialiști din domeniul industrial, cu activități aferente producerii de electrobuze și utilizării surselor regenerabile de energie, companiilor electrotehnice/electronice și infrastructura calității: ÎȘP Informbusiness, RTE Chișinău, ElectroImport, TehElectro-SV, Volta, Electrmotor-Sevice, Lokmera, Moldac, INM, Eners, DiTrade. Pe agenda seminarului științific s-au regăsit subiecte care au vizat managementul proiectului, achiziții, aspecte financiare, științifice, rezultate, elemente de bună practică.
Au prezentat: Manager de proiect, conf.dr. Ilie NUCA, Experții cercetare lect.univ.dr. Vadim CAZAC și lect.univ. Marcel BURDUNIUC.
Mai multe informații despre proiect se pot găsi la adresa: http://www.elbus.ieeia.tuiasi.ro/ 

Conferința științifică „Science in Foreign Languages 2022”

Ceremonia decernării diplomelor de participare a studenţilor FEIE la Conferința anuală “Science in Foreign Languages”, desfăşurată în cadrul Săptămânii Limbilor Străine, a avut loc recent, pe 6 mai 2022, în Sala de Lectură a Facultăţii.
La eveniment au fost apreciați următorii studenți : Stavila Dan (EIE-201), Florea Loredana (ISEM-211), Haiducu Cristian (ISEM-211), Păduraru Daniel (ISEM-211), Leva Gheorghe (EIE-211), Demianic Mirela (EIE-211), Pachiurcă Dan (EIE-211), Cristev Dmitri (EIE-212), Zmeu Mihai (ISEM-211 f/r).
La conferința din 28 martie au participat şi 3 bravi elevi de la Instituția Privată Liceul Columna, Daria Rațeeva (cl.11R), Marin Culea (cl.11R),
Ilie Golban (cl.11R), care au prezentat cercetări actuale din domeniul tehnic.
La eveniment li s-a oferit certificate pentru postere următorilor studenți: Haruța Alexei (ISEM-211), Stoleru Ion (ISEM-211), Pușcașu Sandu (ISEM-211) și Ponomarenco Maria (EE-212).
Ne mândrim cu voi!

Acreditarea programelor de master

Echipa Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) a efectuat miercuri, 2 martie 2022, o vizită de lucru la Facultatea Energetică și Inginerie Electrică (FEIE) a Universității Tehnice a Moldovei (UTM) în contextul procesului de evaluare externă a programelor de master: „Energie și Mediu”, ”ElectroEnergetica”, „Inginerie Electrică” și „Ingineria și Managementul Calității”.

Procesul este planificat cu o durată de 3 zile, în prima zi fiind organizate interviuri cu personalul managerial, didactic şi non-didactic al UTM, studenţi şi absolvenţi FEIE, precum şi angajatori din domeniu. Pe parcursul celei de-a 2 zi membrilor Comisiei de evaluare a ANACEC au fost prezentate laboratoarele, centrele de cercetare și standurile demonstrative elaborate de către absolvenții şi colectivul FEIE.

Din numele facultăţii venim cu multumiri pentru toate persoanele care s-au implicat în acest proces şi sperăm că efortul depus va fi valorificat prin acreditarea tuturor programelor de master incluse în oferta educaţională FEIE.

 

Susţinerea tezei de doctorat a lect.univ. Dumitru Braga

În cadrul Facultății de Energetică (Universitatea POLITEHNICA București) la 27 ianuarie 2022 a avut loc susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul FUNCTIONAREA SISTEMULUI ENERGETIC IN PERSPECTIVA INTEGRARII MASIVE A SURSELOR REGENERABILE, elaborată de ing. drd.  DUMITRU BRAGA, lector universitar în cadrul Departamentului Energetică (UTM), sub coordonarea distinsului Prof. em., dr. ing. NICOLAE GOLOVANOV (UPB).

Scopul urmărit la realizarea acestei teze de doctorat a constat în identificarea, analiza și elaborarea unor soluții pentru realizarea tranziției energetice către 100% energie din surse regenerabile de energie și asigurarea fiabilității și rezilienței sistemului electroenergetic național al Republicii Moldova în prezența masivă a acestor surse.

Astfel, lucrarea vine cu contribuțiile proprii ale autorului pentru asigurarea tranziției energetice prin creșterea gradului de penetrare a Sistemului Electroenergetic Național al Republicii Moldova de surse regenerabile variabile de energie, diminuarea dependenței de importurile resurselor energetice fosile și reducerea emisiilor GES. Printre contribuțiile autorului pot fi menționate:

 • evaluarea potențialul tehnic eolian și cel solar fotoelectric al Republicii Moldova;
 • elaborarea modelelor pentru prognoză pe termen lung a iradianței solare, vitezei vântului și a energiei electrice generate de centralele electrice eoliene și cele fotoelectrice;
 • realizarea studiului privind impactul surselor regenerabile variabile de energie asupra funcționării sistemului electroenergetic și calității energiei electrice, precum și identificarea soluțiilor pentru depășirea acestor bariere.
 • identificarea amplasamentelor pentru centralele electrice eoliene și cele fotoelectrice, alese puterile centralelor și estimată energia electrică generată și calcularea costului nivelat al energiei electrice generate de aceste surse.
 • determinarea puterii și capacității sistemelor de stocare a energiei electrice (centrale hidroelectrice cu acumulare prin pompare și sisteme de stocare cu hidrogen) necesare pentru echilibrarea sistemului electroenergetic în prezența masivă a surselor regenerabile variabile de energie și evaluarea fezabilității utilizării acestor sisteme în condițiile Republicii Moldova.
 • evaluarea fezabilității utilizării sistemelor de stocare a energiei electrice (baterii cu acumulatoare și sistem de stocare cu hidrogen) pentru aplatizarea curbei de sarcină a centralelor electrice utilizând surse regenerabile variabile de energie.
 • prezentarea viziunii asupra tranziției economiei naționale către 100% energie din surse regenerabile și estimarea necesarului de energie electrică pentru această tranziție.
 • modelarea funcționării și compararea economică a două variante ale structurii sistemului electroenergetic național din perspectiva tranziții energetice, precum și evaluarea contribuției la decarbonarea economiei naționale.

Lucrarea poate fi consultată accesând link-ul https://upb.ro/functionarea-sistemului-energetic-in-perspectiva-integrarii-masive-a-surselor-regenerabile-de-energie-functionig-of-the-power-system-with-a-view-of-the-massive-integration-of-renewable-energy-source/

Sincere felicitări Profesorului Emerit Nicolae GOLOVANOV pentru ghidarea cu succes în elaborarea şi susţinerea tezei de doctor a colegului nostru Dumitru BRAGA căruia îi urăm mult succes în continuare şi rezultate măreţe!!!

Susţinerea tezelor de master 2022

În perioada 13-14 ianuarie 2022, în cadrul Departamentului Energetică din cadrul Facultăţii Energetică şi Inginerie Electrică a fost lansată o nouă promoție de absolvenţi la două programe de studii de master – Electroenergetica și Energie și Mediu. Aceștia au susţinut cu succes, proiectele/tezele de master în faţa Comisiei pentru Examenul de Master.

Lucrările prezentate s-au axat pe principalele probleme cu care se confruntă sectorul energetic al Republicii Moldova. Tematicile abordate sunt actuale şi importante pentru economia naţională, iar masteranzii au venit cu idei de soluţionare a acestora. Printre măsurile propuse pot fi enumerate: reabilitarea şi modernizarea sectorului energetic la nivel naţional şi local, managementul deșeurilor, promovarea surselor regenerabile de energie, promovarea eficienţei energetice şi protecţia mediului.

La programul de studiu Energie și Mediu, Comisia pentru Examenul de Master a avut următoarea componenţă: Preşedintele – Vitalie Mîța, Director dezvoltare, S.A. Termoelectrica; Vice-preşedinte – conf. univ., dr. Viorica Hlusov,  Membrii comisiei – prof. univ., dr.hab. Valentin Arion; lect. univ., dr. Corina Guțu-Chetrușca şi lect. univ. Dumitru Braga, secretar – ing. Ala Tverdohleb.

Toate lucrările s-au bucurat de o apreciere înaltă din partea Comisiei de evaluare, temele studenților fiind:

 • Irina Apostol – Dezvoltarea cogenerării energiei, bazate pe tehnologia solară-hibridă PVT; coordonator – prof. univ., dr. hab. Valentin ARION;
 • Denis Bosîi – Promovarea colectoarelor solare în sistemele de termoficare; coordonator – prof. univ., dr. hab. Valentin ARION;
 • Cobușcean Alexandru – Soluţii noi de implementare a instalaţiilor de cogenerare în cadrul centralei electrice cu termoficare nr. 1 din or. Chişinău, conducător – lect. univ., dr. Vasile LEU;
 • Gonța Andrei – Studiul soluţiilor de utilizare a deşeurilor în cadrul sectorului termoenergetic din mun. Chişinău, conducător – lect. univ., dr. Vasile LEU.

La programul de studii Electroenergetica, rolul de  a verifica  aptitudinile și rezultatele studenților l-a avut comisia Examenului formată din: Președintele comisiei – Comendant Ion, dr., cercetător ştiinţific coordonator la Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Energetică; Vicepreședintele – Stratan Ion, dr., prof. univ.; Membrii comisiei – Mogoreanu Nicolae, dr., conf. univ., Gropa Victor, dr., Decanul Facultății Energetică și Inginerie Electrică; Tîrșu Mihai, dr., conf. cercet., Institutul de Energetică; Secretar – Tverdohleb Ala, asist. univ.

În cadrul pregătirii lucrării pentru susținerea Examenului de Master, masteranzii împreună cu conducătorii tezelor au ales ca direcții de cercetare problemele de o importanță majoră pentru dezvoltatea sectorului energetic al Republicii Moldova.

Unele din ele au avut ca obiect de studiu: „Integrarea Surselor de Energie Regenerabile și Stocarea Energiei Electrice”:

 • Cristian Nicolae – Sisteme de distribuţie a energiei electrice în prezenţa generării distribuite;
 • Raevschi Constantin – Integrarea SER în sistemul centralizat de termoficare;
 • Moisei Ruslan – Integrarea sistemelor de stocare a energiei electrice în reţelele de distribuţie.

Alte subiecte au marcat unele direсții inovaționale de dezvoltare a sectorului energetic:

 • Dascăl Ștefan – Studiul privind utilizarea generatoarelor de energie electrică mascate  sub  formă de barier  pentru  limitarea  vitezei  a  vehicolelor  rutiere;
 • Tofan Felicia – Studiu privind dezvoltarea inovaţională a electroenergeticii pe baza de Smart Grid;
 • Tverdov Chiril – Studiul tehnologiilor Z-wave pentru dezvoltarea sistemelor de tip „Casa Inteligenta”;
 • Gabatiuc Denis – Cercetarea şi modelarea sistemelor electronice pentru încărcarea fără contact a maşinilor electrice.

Nu  au fost lasate „în umbră” nici subiectele ce privesc eficiența energetică a instalaților electrice:

 • Banico Artiom – Studiul privind reconstrucţia staţiei de pompare nr. 6 în cadrul intreprinderii S.A. „Termoelectrica”;
 • Chirița Alexandru – Optimizarea consumului de energie a întreprinderilor în baza implementării principiului de cogenerare/ trigenerare în baza panourilor fotovoltaice;
 • Guzun Pavel – Aspecte teoretice şi practice privind compensarea puterii reactive în instalaţiile electrotermice;
 • Sterlea Roman – Elaborarea pachetului de măsuri de eficienţă energetică pentru o întreprindere industrială;

Iar o lucrare a atins subiectul relațiilor de piață în sectorul energetic al Republicii Moldova.

 • Jumiga Jana – Perspectiva relaţiilor de piaţă în sectorul electroenergetic al Republicii Moldova.

Susținerea Examenului de Masterat a evidențiat cunoștințele și deprinderile pe care le-au acumulat masteranzii de-a lungul anilor de studii fiind ghidați de cadrele didactice din cadrul facultății. Fiecare lucrare reprezintă  o analiză fundamentală a subiectului studiat prin care masteranzii și-au perfecționat atât cunoștințele cât și abilitățile.

La finele procesului de susţinere a proiectelor şi tezelor de master, absolvenţii au fost felicitaţi de către şeful Departamentului, conf. univ., dr. Viorica Hlusov. Dumneaei i-a îndemnat să dea dovadă de străduinţă, să nu se oprească la cunoştinţele obţinute în universitate, să fie responsabili şi să poarte recunoştinţă dascălilor universitari.

Le dorim absolvenților mult curaj și perseverență în activitatea ulterioară!

Atelier de lucru GIZ privind sustenabilitatea CFC-EECP

Centrul de Formare Continuă Eficiența Energetică a Clădirilor Publice (CFCEECP) din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, în parteneriat cu Agenția de Cooperare a Germaniei GIZ, a organizat joi, 16 decembrie 2021, atelierul de lucru dedicat dezvoltării planului de sustenabilitate a CFCEECP pentru perioada anilor 2022-2025.

Obiectivele atelierului de lucru sunt:
➡️ Identificarea principalelor măsuri pentru asigurarea durabilității cursurilor de formare în cadrul CFCEECP la #UTM pe o perioadă de 3 ani.
➡️ Stabilirea platformei de comunicare între principalii factori interesați pentru a asigura o bună dezvoltare a capacităților instituțiilor publice în domeniul EE.

“Un suport semnificativ în scopul asigurării sustenabilității proiectelor în domeniul eficienței energetice îl va constitui atât pregătirea cadrelor calificate în domeniu, cât și consultarea în elaborarea planurilor de durabilitate a proiectelor relevante domeniului eficiență energetică, gestionării eficiente a clădirilor publice, inclusiv la evenimente de promovare a surselor de energie regenerabilă și de prevenire și atenuare a schimbărilor climatice nefaste” a menționat dl Dinu Țurcanu.

✅ La eveniment au participat reprezentanți ai Centrului de Formare Continuă a #UTM, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, Agenției pentru Eficiență Energetică, Consiliului Național al Energiei, Asociației Obștesti „Educație pentru Dezvoltare”, Agenției de Dezvoltare Regională Nord, Agenției de Dezvoltare Regională Centru, Asociației pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă – AGER, Facultăţii Urbanism și Arhitectură, Facultăţii Energetica si Inginerie Electrica, Alianţei pentru Eficienţă Energetică şi Regenerabile, partenerii de dezvoltare GIZ Moldova, etc.

Schneider EcoStruxure Power Design Workshop

Prezentarea noilor produse software EcoStruxure Power Design și EcoStruxure Power Built dezvoltate de Schneider Electric s-a realizat anterior în mod virtual cu participarea studenţilor, care au solicitat organizarea unui workshop cu aplicarea acestor instrumente.

Scopul evenimentului curent a fost acumularea cunoștințelor practice ale studenților în activitatea de proiectare utilizând noile produse software, care oferă proiectanților posibilități inovative pentru modelarea rețelelor de medie și joasă tensiune și se evidențiază cu următoarele funcții:

 • simularea diferitor tipuri de surse și sarcini;
 • determinarea şi actualizarea parametrilor în timp real;
 • alegerea automată a setărilor aparatelor de protecție și comutație, cu posibilitatea de a fi modificate;
 • utilizatorii au acces la modificarea parametrilor limită conform cărora va fi dimensionată rețeaua;
 • se generează automat schemele monofilare, tabele detaliate ce conțin parametrii necesari, jurnale de cabluri, curbe de selectivitate.
 • rezultatele din EcoStruxure Power Design pot fi exportate în EcoStruxure Power Built unde este simulată completarea dulapurilor electrice cu echipamentele obținute;
 • rezultatele pot fi exportate în format: dwg, docx, pdf;
 • actualizare permanentă a bazei de date cu cele mai noi produse Schneider Electric.

Motivarea studenților, confirmată de depăşirea cu 2 ore a duratei planificate de desfăşurare a worksopului, a fost atât de pronunțată încât se analizează posibilitatea de a mai organiza încă o serie de evenimente similare pentru a acumula noi deprinderi de utilizare a acestor softuri extrem de utile. Interesul studenților a fost menținut la cel mai înalt nivel de profesionalismul impecabil al doamnei Natalia Ciobotaru, lider regional pentru soluțiile de proiectare Schneider Electric, fiind relevate toate aspectele necesare ale acestor aplicații iar, studenții au primit răspuns la toate întrebările.

Schneider Electric a demonstrat de-a lungul timpului că dorește să devină nu doar un producător de echipamente foarte calitative, cu o gamă foarte largă de produse electrice inovative, confecționate în conformitate strictă cu standardele în vigoare dar, și o companie care aduce un beneficiu enorm pentru întreaga societate investind în oameni, în profesionalismul lor. Acesta este cea mai fezabilă investiție care influențează nemijlocit calitatea lucrărilor în domeniul electric, ce are un efect direct în toate sferele de activitate ale omenirii.

PowerTech Lab: Studiul Masinilor Electrice

Energia regenerabilă a ajuns o necesitate, de aceea este necesar să cunoaștem cât mai multe și să acționăm în acest sens.  Drept urmare, a fost lansat Conceptul PowerTech – un amplu program dedicat startup-urilor care dezvoltă soluții pentru domeniul energiei regenerabile şi eficienţei energetice. Deschiderea primului laborator din cadrul conceptului PowerTech a avut loc astăzi, 12 octombrie 2021, prin inaugurarea unui stand multifuncţional dotat pentru studiul maşinilor electrice.

Ana CHIRIȚĂ, directoarea Proiectului TEKWILL, a menționat că Tekwill s-a angajat în promovarea utilizării și aplicării tehnologiilor trans-industriale bazate pe potențialul și domeniile strategice ale Moldovei precum FinTech, AgTech, PowerTech și MedTech. Drept urmare, a fost lansat conceptul PowerTech, care cuprinde mai multe programe, menite să asigure integrarea tehnologiilor în domeniul energiei durabile, între acestea regăsindu-se și Laboratorul PowerTech Lab, inaugurat astăzi la Universitatea Tehnică a Moldovei, în cadrul Facultății Energetică și Inginerie Electrică.

„Laboratorul va contribui și la crearea unei curricule noi, a subliniat vicedirectorul USAID, John RIORDAN. Acest curriculum va ajuta la modernizarea și creșterea calității și îmbunătățirea conținutului necesar prin crearea unor instrumente IT digitale și moderne. Astăzi vedem prima piesă a acestui puzzle.”

Subliniind importanța Laboratorului PowerTech Lab, reprezentanta Ambasadei Suediei, Madelene EICHORN, a declarat: „Guvernul Suediei este mândru de a fi parte a acestui proiect de promovare a energiei sustenabile, care este și parte a dezvoltării Europene. Suedia își are aportul său în dezvoltarea statelor în tranziție. Durabilitatea mediului înconjurător este unul din pilonii principali de bază pentru a susține domeniile de colaborare. În domeniul dezvoltării economice este o soluție de susținere și de a asigura sustenabilitatea mediului înconjurător.”

„Deschiderea acestui centru reprezintă începutul unei noi povești de succes la UTM, care aduce cu sine multiple beneficii pentru Universitate. Inovațiile vin atunci când este și o cultură a inovațiilor. Noi suntem foarte grijulii în ceea ce ține de schimbările în sistemul educațional. Acest PowerTechLab este acolo unde inovația va înflori”, a menționat rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN.

„Este un concept nou, mult așteptat, foarte important pentru Republica Moldova, devenit posibil cu susținerea USAID, care a investit mult în dezvoltarea sectorului energetic, iar acest proiect oferă noi oportunități și pentru pregătirea unei noi generații de specialiști în domeniu. Mulțumiri aparte și Guvernului Suedez – un alt partener al proiectului, lider mondial în promovarea energiilor verzi și a mediului prietenos. Spiritul inovativ în proiect a fost adus de către Tekwill și directoarea acestuia, Ana CHIRIȚA. Mulțumiri aparte pentru sprijinul acordat rectorului UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN! Ne-ați permis să visăm și astăzi acest vis devine realitate”, a declarat decanul Facultății Energetică și Inginerie Electrică, conf. univ., dr. Victor GROPA.

În cadrul conceptului „PowerTech” este organizat și un accelerator dedicat – „Moldova Power Accelerator” – cu participarea a 6 startup-uri autohtone din domeniul tehnologiilor ecologice care își vor dezvolta serviciile și produsele:

 • Academia de design: Elaborarea unui design durabil pentru clădirile verzi, care să ofere mai multă eficiență energetică și reducerea emisiilor de carbon.
 • Phoenix Technologies: Consolidarea energiei regenerabile, asigurând energie la cerere, indiferent de ora,  ziua sau  vremea de afară.
 • Uniqa Wall Systems: Case prefabricate, eficiente din punct de vedere energetic, cu panouri care durează până la o săptămână. Pot fi asamblate la fața locului cu zero deșeuri, folosind materiale durabile.
 • Scandinavian Smart House: Construirea de case ecologice de la proiect – la cheie.
 • Oleg Negru: Generarea energiei solare cu export către rețea și către fermierii locali, oferindu-le inclusiv posibilitatea de a se conecta la linia de curent electric prin intermediul transformatorului, atunci când nu este posibilă generarea de energie.
 • Vertical Wind Turbines: Soluții de construcție pentru turbine verticale pentru a maximiza eficiența vântului natural, generând astfel mai multă energie.

Timp de 10 săptămâni, afacerile nou lansate vor avea parte de expertiză, mentorat și ghidare din partea experților internaționali ai Centrului de Inovație DEX din Republica Cehă, dar și din Republica Moldova, pentru a-și scala afacerea.

Înzestrat cu echipamente moderne pentru studiul mașinilor electrice, PowerTech Lab va oferi noi servicii și instruire în domeniul energiei durabile atât pentru studenți, cât și pentru startup-uri. Laboratorul a fost creat cu suportul proiectului Tekwill susținut de USAID Moldova și Embassy of Sweden in Chisinau.

https://www.privesc.eu/Arhiva/96619/Lansarea-laboratorului-PowerTechLab

https://agora.md/live/94177/live-text-12-10-2021-energie-regenerabila-si-solutii-inovatoare-cu-verticala-powertech

https://tekwill.md/news/energie-regenerabila-si-solutii-inovatoare-verticala-powertech-dezvoltata-cu-ajutorul-tekwill/