File de istorie


Istoria învăţământului superior în domeniile energetic şi electrotehnic în Republica Moldova îşi are începutul înaintea fondării Institutului Politehnic din Chişinău (IPC), mai exact la 50 de ani de la aprinderea primei lămpi electrice în Chişinău, şi are legătură cu două instituţii de bază a învăţământului superior din Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova (UASM, fondată în 1933) şi Universitatea de Stat din Moldova (USM, fondată în 1946).

Totul a început în anul 1959, odată cu crearea secţiei „Inginerie Tehnică” în cadrul Facultăţii de Fizică şi Matematică (USM), când în cadrul acestei secţii a fost iniţiată pregătirea cadrelor inginereşti la trei specialităţi: „Echipament Electric” (50 studenţi), „Tehnica Electrică de Măsurat” (25 studenţi) şi „Construcţii industriale şi civile” (50 studenţi). Pe parcurs specialitatea „Echipament Electric” se împarte în: „Alimentarea cu Energie Electrică” şi „Maşini şi Aparate electrice”. Reorganizarea USM continuă, secţia respectivă devenind facultate, astfel încât în anul 1963 Facultatea de Inginerie şi Tehnologie a fost divizată în trei facultăţi: „Electrotehnică”, „Construcţii Industriale şi Civile” şi „Mecanică Tehnologică”.

Către anul 1964 existau toate condiţiile necesare pentru instituirea la Chişinau a unui aşezământ superior de învăţământ tehnic. Mai întâi de toate funcţiona o reţea larga de şcoli medii şi colegii; prin urmare, exista un tineret numeros cu studii fizico-matematice temeinice şi dornic să însuşească ştiinţele tehnice. În al doilea rând, construcţiile multiple, dezvoltarea rapidă a industriei din acei ani, viaţa economică în general au stimulat pregătirea cadrelor tehnice. În sfârşit, exista deja un început de învăţământ tehnic în cadrul USM şi al UASM.

Forurile conducătoare de atunci au studiat această problemă şi au făcut demersuri la Moscova în privinţa întemeierii Institutului Politehnic din Chişinău (IPC).
Punctul de pornire al instituţiei este Hotărârea nr. 209 din 13 martie 1964 a Consiliului de Miniştri al URSS „privind organizarea Institutului Politehnic din Chişinău”. La 6 mai 1964, în calitate de prim rector a fost numit Sergiu Ion Radauţan, care atunci era şef de laborator al Academiei de Ştiinţe al Moldovei.

IPC a fost organizat pe baza patrimoniului, personalului, precum şi asigurarea didactică a facultăţilor inginereşti şi de economie ale USM (3 blocuri de studii, 2 cămine, 14 specialităţi, cca 100 lectori, laboratoare etc.), a Facultăţii de Electrificare a Proceselor Agricole de la Institutul Agricol (UASM), precum şi pe baza a 2 filiale ale institutelor din Moscova: Institutul Industriei Alimentare şi Institutul de Construcţii (ambele cu forma de învăţământ fără frecvenţă).

La înfiinţarea IPC în cadrul Facultăţii de Electrotehnică a apărut o nouă specialitate „Electrificarea gospodăriei agricole”, transferată de la Institutul Agricol (UASM) şi s-a deschis a cincea specialitate – „Aparate semiconductoare” (anul 1964).

În primul an de studii (1964 –1965) universitatea avea 5140 de studenţi (dintre care 2085 la secţia de zi), grupaţi la 5 facultăţi: Electrotehnică, Mecanică, Tehnologie, Construcţii, Economie. Corpul didactic număra 278 profesori, dintre care numai 36 aveau grade didactice şi titluri ştiinţifice.

În anul 1967 Facultatea de Electrotehnică a fost divizată în două facultăţi: „Energetică” şi „Electrofizică” (numită în prezent „Calculatoare, Informatică şi Microelectronică”). Pe parcurs anilor la Facultatea de Energetică au fost deschise specialităţi noi „Sisteme şi reţele electrice” (anul 1972) şi „Termoenergetică Industrială” (anul 1984). În anul 1990 specialitatea „Electrificarea Gospodăriei Agricole” a fost transferată înapoi la Institutul Agricol (UASM).

Odată cu destrămarea Uniunii Sovietice au fost introduse schimbări esenţiale pentru sistemul naţional de învăţământ, astfel că Universitatea de Stat primeşte la 19 ianuarie 1990 denumirea actuală „Universitatea de Stat din Moldova„, Institutul Agricol „M. Frunze” din Chişinău este reorganizat în noiembrie 1991 în „Universitatea Agrară de Stat din Moldova„, iar la 28 aprilie 1993 Institutul Politehnic a fost reorganizat în „Universitatea Tehnică a Moldovei„, fapt ce a impus transformări de structură, de concept şi conţinut al instruirii inginereşti.

Deschiderea facultăţii a coincis cu perioada electrificării intense a tuturor ramurilor economiei naţionale: construcţia de mari centrale termoelectrice (Chişinău, Bălţi, Cuciurgan), crearea de noi reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice, electrificarea localităţilor rurale, a transportului, a unităţilor industriale şi de construcţie, precum şi deschiderea unor întreprinderi de caracter electrotehnic.

Chiar de la început facultatea a fost amplasată în clădirea fostului Seminar Teologic din centrul oraşului Chişinău, actualul corp de studii nr. 2 al UTM, un complex din două clădiri: corpul 2B cu trei nivele (suprafața de 2655 m² — monument de arhitectură, construit până în anul 1900) şi corpul 2C cu patru nivele (suprafaţa de 3922 m², dat în exploatare la începutul anului 1963). Clădirea cu trei nivele, corpul 2A, cu suprafața 2647,7 m², a fost transmisă Bibliotecii Naționale la data de 14 decembrie 1987 (Dispoziția nr. 218p din 18 august 1987 a Sovietului de Miniștri al RSSM).

 

Mesajul decanului


Facultatea Energetică și Inginerie Electrică este una dintre cele mai active facultăți din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, cu peste 9000 de ingineri pregătiți până în prezent în domenii de importanţă naţională fără de care economia ţării nu se poate dezvolta.

dr.ing. Victor Gropa

Misiunea FEIE este de a pregăti studenții la cel mai înalt nivel și de a-i ajuta să-și dezvolte potențialul pentru a-și urma pasiunea și a inova domeniile energetic şi electrotehnic. Specialiştii pregătiţi la FEIE au fost şi rămân până în prezent foarte solicitaţi, mai ales că fiecare întreprindere, bloc de instituţie sau bloc locativ au un ansamblu de echipamente electrotehnice sau energetice complexe, cu care pot lucra doar specialiștii calificați.

Datorită cercetărilor și parteneriatelor puternice cu liderii industriei, modernizăm continuu procesul de studii și creștem nivelul de pregătire pentru a garanta un loc de muncă absolvenților de mâine. Astăzi, miile de absolvenți activează în domeniile energetic și electrotehnic și contribuie la progresul economic.

Prioritatea noastră este să dezvoltăm potenţialul studenților noștri, să investim în excelență și proiecte îndrăznețe. Departamentele facultății asigură studii de calitate și diverse oportunități pentru studenți. Aici ei devin pregătiți să înceapă o carieră de succes și să dezvolte soluții inovative și eficiente la problemele reale. În activitățile de predare și cercetare sunt implicate cadre didactice cu experiență, precum şi tineri asistenţi universitari, care împărtășesc cu studenții pasiunea în domeniu și cunoștințele practice.

Viziunea noastră este să oferim tuturor studenților noștri un mediu de studii care să le permită de a deveni cei mai buni în domeniul ales, astfel încât succesele obținute de facultate, atât pe plan naţional, cât şi la nivel internaţional, sunt cea mai bună motivație pentru cadrele didactice și pentru studenții noștri.

 

Consiliul facultăţii


Organismul decizional şi deliberativ al facultăţii este Consiliul facultăţii, în componenţa căruia intră cadre didactice din cadrul facultăţii, un reprezentant al sindicatului personalului didactic, de cercetare şi tehnic, studenţi, masteranzi, doctoranzi.

Consiliul facultăţii adoptă decizii care vizează activitatea de cercetare, didactică şi educaţională a facultăţii, reglementată prin Regulamentul facultăţii, aprobat de Senatul UTM, care nu contravin deciziilor Senatului UTM, regulamentelor instituţionale şi legislaţiei în vigoare. Activitatea Consiliului facultăţii este organizată în comisii distincte pentru activităţile de bază realizate în cadrul facultăţii.

Nr. Prenume, nume, titlu Functia
1. Victor GROPA, dr.conf. Decan (presedinte)
2. Elena VASILOS, lect. Prodecan studii, responsabil masterat (vicepresedinte)
3. Marcel BURDUNIUC, lect. Prodecan studii
4. Viorica HLUSOV, dr.conf. Sef Departament Energetica, sef program IME
5. Ilie NUCA, dr.conf. Sef Departament Inginerie Electrica, sef program ISER
6. Anatolie POPUSOI, dr.conf. Sef Departament Educatie Fizica si Sport
7. Alexandru TARLAJANU, dr.conf. Departamentul IE, Presedinte CMC, sef program IMC
8. Tatiana PUICA, sp.doc. Decanat, Personal non-didactic (secretar)
9. Ina DOBREA, lect. Departamentul En, Presedinte Birou Sindical Colaboratori, sef program EE
10. Ion STRATAN, dr.prof. Departamentul En, fost decan FE in perioada anilor 2000-2013
11. Dumitru BRAGA, dr.lect. Departamentul En, sef program TE
12. Corina GUTU-CHETRUSCA, dr.lect. Departamentul En, responsabil Cercetare & Internationalizare
13. Ghenadie TERTEA, lect. Departamentul IE, sef sectia Electrotehnica
14. Valeriu BLAJA, dr.conf. Departamentul IE
15. Corneliu GHERTESCU, asist. Departamentul IE, sef program ISEM
16. Valentin GANGAN, asist. Departamentul EFS, responsabil probleme sociale
17. Loredana FLOREA Studenta ISEM-211, licenta, sectia zi, Presedinte Birou Sindical Studentesc
18. Vicu MAHU Student EE-211, licenta, sectia zi
19. Ion PURCEL Student ISER-211, licenta, sectia zi
20. Carolina TVERDOHLEB Studenta IMC-21M, masterat, sectia zi
21. Daniel APOPEI Student EE-21M, masterat, sectia zi

Membrii Consiliului facultății se aleg pe un termen de 5 ani (studenţii se aleg pe un termen de 1 an) în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea posturilor didactice și de conducere și alegerea organelor de conducere în instituțiile de învățământ superior universitar.

(Visited 1.409 times, 2 visits today)