Departamentul Inginerie Electrică


 

 

 

ILIE NUCA

Şef departament
Conferențiar universitar, doctor

Tel: +373 22 23 76 19, +373 78 80 20 48
E-mail: ilie.nuca@ie.utm.md
Adresa: str. 31 August 1989, 78, aula 2-318
 

Cadrele didactice împărtășesc experiența și cunoștințele în domeniu printr-un program de studii interactiv și interdisciplinar. Studiile combină cunoștințele teoretice și practice, dezvoltând gândirea creativă și abilitățile de a rezolva probleme inginerești.

Departamentul Inginerie Electrică dezvoltă un program de studii care îmbină studiile teoretice cu inovația și creativitatea tehnică în domeniile generatoare și motoare  electrice, sisteme electromecanice programabile, automatizarea și eficiența energetică a proceselor tehnologice, surse regenerabile de energie, sisteme de măsurări digitale și verificarea dispozivelor de măsurare. Departamentul pregătește ingineri la specialităţile Ingineria Sistemelor Electromecanice şi Ingineria şi Managementul Calităţii – licenţă şi Inginerie Electrică şi Ingineria şi Managementul Calităţii – masterat.

Departamentul este lider în domeniul cercetării şi elaborării centralelor electrice eoliene şi solare, a maşinilor electrice cu magneţi permanenţi şi rotor disc, a sistemelor electronice de tracţiune a troleibuzelor.

Facilităţi:

  • 11 laboratoare dotate cu echipamente, aparate de măsurări, maşini, transformatoare electrice, standuri pentru efectuarea lucrărilor de laborator și dispozitive pentru studii şi activități ştiinţifice
  • 4 săli de calculatoare
  • Centru Universitar „Energie Plus” (în domeniul surselor renovabile de energie)
  • Centru Universitar „Metronom”  (în domeniul metrologiei, certificării şi asigurării calităţii)
  • Centru de consultanță, expertiză și proiectare în electroenergetică

Cu cine colaborăm?

Cooperarea noastră cu angajatorii ajută studenții să obțină experiență de lucru încă din perioada studiilor și să se bucure de mai multe oportunități după absolvire. Investim timp și energie pentru a fi siguri că beneficiază de toate facilitățile pentru a-şi  urma pasiunea  –  stagii practice, vizite la întreprinderi, mobilități.

Departamentul colaborează cu:

  • Centre universitare din România, Franţa, Rusia
  • Instituţii din țară: Î.S. „Moldelectrica”, Î.C.S. „Gas Natural Fenosa” S.A., S.A. „RED Nord”, S.A. „RED Nord Vest”, S.A. „Termoelectrica”, Î.C.P.T. „Energoproiect”, Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei etc.

În fiecare an, agenții economici sunt invitați la susținerea tezelor de licență și masterat: Volta, ElectroImport, Introscop,  Salonix, RTE Chișinău, LEAR Ungheni, Lafarge Rezina, Draexlmaier Automative Bălți etc.

Activitatea de cercetare  identifică și dezvoltă metodele de analiză a circuitelor electrice, cu scopul de a îmbunătăți procesul de studii  și a optimiza regimurile de funcţionare ale reţelelor electrice. Cercetările noastre contribuie la dezvoltarea sistemelor electromecanice de producere şi consum a energiei electrice: maşini electrice speciale, transformatoare electrice de mică putere, generatoare electrice cu magneţi permanenţi pentru utilizarea surselor regenerabile de energie, acţionări electrice pentru aparate submarine, sisteme de tracţiune a unităţilor de transport electric.

Cu suportul companiilor autohtone am realizat cercetări în  domeniile:

  • sistemelor de tracţiune a troleibuzelor
  • motoarelor cu magneţi permanenţi
  • sistemelor electromecanice moderne cu comandă electronică etc.

Datorită parteneriatelor stabilite, studenții noștri au oportunitatea de a-și dezvolta cunoștințele și competențele practice  în laboratoare moderne.

I. INFORMAȚII GENERALE

De la fondare în anul 1964 Catedra Electromecanică și Metrologie (EMM)  a fost mereu  în mișcare, s-a adaptat la cerințele timpului și a societății, a menținut ștacheta calității la cel mai înalt nivel,  a integrat procesului educațional cu cel de cercetare științifică.  În această perioadă  la catedra au fost  formați  peste  1600 ingineri  de înaltă calificare pentru economia națională în domeniile electromecanicii și a infrastructurii calității. Prima promoție din  27 absolvenţi ai specialității  ”Mașini și aparate electrice” a avut loc în decembrie 1964 (înmatriculați la USM în a.1959 și transferați la UTM).

Fundamentul  Catedrei EMM a fost creat prin munca rodnică a profesorilor S.FURSOV,   V.  ZAGREADȚCHI,  Vladimir MIȘIN, Constantin BALAȘOV, Nicolai KOBĂLEAȚCHI,  Alexandru GLADCHI, Mihail PALADI, Nicolae JITARI, Nicolae BELDIMAN, Petru TODOS, Tudor AMBROS, Alexandr NEDZELSCHI, ALEXEI CRAMARENCO, Leonid ȘCREBEȚ, Victor OLHOVSCHI, Vladimir ȘEVCIC,  Evgheni ZABUDSCHI, Nicolae CIOBANU, Ion SOBOR, Vladimir ȘEVCIC. Ulterior la dezvoltarea  departamentului (catedrei) au contribuit profesorii Ilie NUCA, Tudor CIURU, Valeriu BLAJĂ, Andrei CHICIUC, Cornel GHREȚESCU, Alexandru TARLAJANU, inginerii Valeriu BORDEAN și Gheorghe GUTIC. Viitorul departamentului (catedrei) este  legat de generația tânără: Marcel BURDUNIUC, Daniela DIMOV, Iurie RAȚĂ,  Petru VÎRLAN, Vasile RACHIER, Vadim CAZAC ș.a.

În luna septembrie 2016 Catedra EMM a fost redenumita în Departamentul Inginerie Electrică (DIE) conform Hotărîrele Senatului UTM nr. 1 din 27.09.2016.

II. FORMAREA PROFESIONALĂ A SPECIALIȘTILOR

Colectivul departamentului asigură formare profesională a specialiștilor de înaltă calificare la toate ciclurile de studii universitare: licență, masterat, doctorat.

Departamentul este responsabilă de formarea profesională  a inginerilor la specialităţile 524.1 – Electromecanică (EM) şi 529.1 – Ingineria şi Managementul Calităţii (IMC, denumirea anterioară  – Metrologie, standarde, control şi certificarea producţiei). Pentru ciclu II sunt organizate programele de masterat „Inginerie Electrică” şi „Ingineria şi Managementul Calităţii”.

Specialitatea Electromecanica se bazează pe convertizoare electromecanice (generatoare şi motoare electrice) de producere a energiei electrice şi utilizarea ei pentru acționarea mecanismelor,  instalaţiilor  şi  maşinilor din toate sferele activităţii umane. Electromecanica contemporană  este   axată pe conversia eficientă a energiilor şi  impune caracterul interdisciplinar de pregătire profesională: electrotehnică, maşini şi transformatoare electrice, echipamente şi acţionări electrice, mecanică, măsurări, senzori şi traductoare,  dispozitive electronice şi electronica de putere, teoria sistemelor, tehnologii informaţionale, producerea, transportul și distribuția energiei electrică, eficiența energetică și surse regenerabile de energie, automatizarea proceselor tehnologice, robotică, echipamente electrice și electronice auto,  echipamente electrocasnice etc.

aqasInginerii licenţiaţi în Electromecanică cu succes activează  la întreprinderile de profil electrotehnic (Electrotehnoimport, TehElectro-SV, Energo-Rotor, Electromotor-Service, Hidromaş,  Regia de Transport Electric, Union Fenosa, Lift-Service),  implementează linii tehnologice automatizate de producere agroalimentare (fabrici de lapte, pâine, băuturi, ţigarete),  industriale (uzine metalurgice, materiale de construcţii, carton, fabrici de încălţăminte şi îmbrăcăminte),  deservire comunală (Termocom, Apă-Canal, reparaţia tehnicii de uz casnic şi de birou), desfășoară   propriului business în domeniu.

Programul de studii Electromecanica este primul program ingineresc moldav cu acreditare europeană (Agenția germană de asigurarea a calității AQAS,  ianuarie 2015)!

Specialitatea Ingineria şi Managementul Calităţii  ca parte componentă a infrastructurii calității republicane, pregăteşte specialişti în domeniile metrologiei,  standardizării,  controlului şi certificării produselor, managementul  calităţii produselor şi serviciilor, auditul sistemelor de calitate etc. Specialitatea include Metrologia, Standardizarea, Evaluarea Conformității, Supravegherea tehnică, Protecția consumatorilor, Auditul și Managementul Calităţii în conformitate cu standardele internaționale ISO. Programul prevede studierea aprofundată a proceselor de producţie şi  sistemelor de   management a calităţii, metodelor şi  mijloacelor de măsurare, precum şi a procedurilor de evaluare a conformităţii, inclusiv certificare cu o pondere majoră a activităţilor practice. Absolvenții specilaității  activeaza  ca experţi în metrologie în diverse insitutuții (Institutului Național de Metrologie, Institutului Național de Standardizare, Centrului de Metrologie Aplicată și Certificare, Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor),  departamente şi laboratoare specializate (Gas Natural fenosa, Red-Nord, Apă-Canal, TermoElectrica),   companii producătoare și prestare servicii (Franzeluța. Orhei-Vit, Carmez, Lapmol, Aeroport, ect), auditori în domeniul sistemelor de management a calităţii.

Rezultatele înalte ale formării profesionale sunt confirmate prin angajarea la nivel de 90-95% a absolvenților în cămpul muncii. Absolvenții noștri în diferiți ani au condus și conduc uzinele Moldovahidromaș, Electromaș, Institutul de Energetică a Academiei de Științe a Moldovei, au fondat și conduc companii proprii (TehElectro-SV, Salve, G-Automation etc), reprezintă fundamentul întreprinderilor moderne de automatizare (Salonix, TehNet) și infrastructurii calității republicane (INM, INS, CMAC etc).

Calitatea absolvenților este apreciată și prin obținerea anuală a premiilor Senatului UTM pentru cele mai bune teze de licență și creativitate tehnică, a burselor Guvernului, Soros, MoldCell ș.a. pentru cei mai buni studenți.

 

III. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

În prezent, la departamentul activează 23 cadre didactice: 3 profesori universitari, 9 conferenţiari, 4 lectori superiori şi 6 lectori universitari. Colectivul catedrei EM a editat un număr semnificativ de monografii, manuale, îndrumare şi alte materiale metodice necesare pentru realizarea procesului de învăţământ, peste 250 de lucrări didactice, dintre care 15 manuale.

Profesorii departamentului la cel mai înalt nivel posedă calculatorul și tehnologiile informaționale, utilizează metodele on-line de predare și instruire. Pe platforma moodle a universității profesorii au plasat peste 20 cursuri, cu îndrumare, teste de autoevaluare și verificare,  la care studenții au acces oricând și din orice loc.

Cadrele didactice în permanenţă îşi ridică calificarea, urmând stagiile de perfecţionare la universităţile din Romania (Bucureşti, Iaşi, Craiova, Cluj-Napoca,  Suceava), Franța, Germania, Suedia, Belgia, Olanda, Danemarca ş. a.

Departamentul face schimb de cadre didactice cu catedrele de profil electrotehnic din România, astfel cei mai buni profesori sunt asociaţi din ambele părţi pentru a ţine cursuri pentru studenţii din Chişinău, Iaşi, Craiova, Cluj, Suceava.

Studenţii cursurilor superioare sunt angajaţi pentru a-şi efectua practica în organizaţiile, întreprinderile din Moldova (Moldovahidromaş, Volta, Electromotor-Service, ElectroTehnoImport, TehElectro-SV, Lift-Service, Energo-Rotor, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie din Chişinău, Centru universitar „Metronom”) şi România (Uzina constructoare de maşini din Reşiţa).

 

IV. CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ ȘI CREATIVITATEA TEHNICĂ

Cerectare științifică a  colectivului DIE întoteauna a fost coordonată cu necesitățile curente ale economiei naționale și tendițele actuale ale domeniului. Aceatsa activitate s-a desfărat prin duverse programe naționale (programe de stat, instituționale, transfer tehnologic, granturi, economice etc) și internaționale (granturi, bilaterale, MRDA, PNUD, ect)

Activitatea de cercetare a departamentului este focusată pe 5 direcții de bază, care sunt în plină coresopundere  politicii  naționale în domeniile energeticii, eficiențaei energetice și dezvoltării economiei naționale.

 

Cadrele didactice ale departamentului au publicate peste 20 monografii şi manual, 1000 de lucrări ştiinţifice, 80 brevete de invenţii.

Departamentul IE  a pregătit 3 doctori habilitaţi şi peste 25 doctori în ştiinţe tehnice.  Cinci membri ai catedrei sunt  abilități cu dreptul de a conduce doctoratul. La catedra anul își continuă studiile la cilul 3 univeristar 3-5 doctoranzi. În ultimii ani au suținut tezeloe de doctorat  absolvenții catedrei Ion Muntean, Vasile Rachier  (UTM), Adrian Ceban și Sergiu Savin (Franța), Diana Oprea (Cehia). Mai muști absolvenți fac doctoratul în Romania, Franța și Olanda.

Începând cu anul 1997 odată la 2 ani împreună cu facultăţile simulare de la Universitatea Tehnică din Iaşi şi Universittaea din Craiova este organizată Conferinţa Internaţională de Sisteme Electromecanice şi Energetice SIELMEN. În cadrul acestor conferinţe au fost publicate 18 volume de lucrări ştiinţifice cu participarea savanţilor din România, Ucraina, Rusia, Canada, Italia şi Moldova.

Pe lângă departamentul activează  Centrul Universitar  Energie – Plus (director –  prof.dr.I.Sobor,   preocupări în domeniul surselor renovabile de energie) și  Centrul  Universitar Metronom  (director –  conf.dr.A.Tarlajanu,  cu preocupări în domeniul metrologiei, certificării şi asigurării calităţii).

Caracteristic pentru DIE este faptul, că studenții activ combină studiile teoretice cu creativitatea tehnică în domeniile generatoarelor și motoarelor   electrice speciale, sistemelor electromecanice programabile, automatizarea și eficiența energetică a proceselor tehnologice, surselor regenearbile de energie, sisteme de măsurairi digitale  și verificarea dispozivelor de măsurare. Studenții catedrei anual sunt premiați de agenția de protecție a proprietății intelectuale AGEPI pentru cele mai originale lucrări studențești.

Departamentul este permenant prezentă la diverse expozitii interne, naționale și interaaționale.

 

V. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

Departamentul Inginerie Electrică ocupă un spaţiu de 795m², unde sunt amplasate 11 laboratoare. Laboratoarele catedrei sunt dotate cu echipamente, aparate de măsură, maşini, transformatoare electrice, standuri pentru efectuarea lucrărilor de laborator, alte dispozitive şi aparataje necesare pentru asigurarea pregătirii viitorilor ingineri. Catedra  dispune de 4 săli de calculatoare dotate cu  40   calculatoare moderne, internet, Wi-Fi. % săli de curs sunt dotate cu tabele electronice interactive.

Baza tehnico-materială a fost consolidată în ultimul timp preponderent din sponsorizari din partea partnerilor din mediul de afaceri (ElectroImport, TehElectro-SV, Volta, Salonix, Informbusiness, Becor etc), căt și din proiecte europene TEMPUS (in care au fost activ implicați membrii catedrei). Au fost create laboratoare noi de echipamente electrice, controlere programabile și surse regenarbile de energie. Separat au fost confecționate standuri de sisteme electromecanice reglabile,  eficiență energetică a proceselor tehnologice, verificarea contoarelor electrice, măsurări computerizate etc.

 

VI. PARTENERIAT CU MEDIUL DE AFACERI

În ultimii ani departamentul IE (Catedra EMM) şi-a lărgit esenţial relatiil de  partenriat cu agenții economici și cu întreprinderile industriale din ţară şi străinătate. În mare parte aceasta se datorează ajustarea programelor de studii la neceisitățile reale ale angajatorilor și furnizarea de absolvenți bine pregătiți și cunoscători ai tehnicii moderne de producere, automatizarea, măsurarea și a asigurarea calității.

Departamentul dispune de acorduri de partneriat direct cu companiile ElectroImport, TehElectro-SV, Salonix, Volta, ElectroMotor-Service, Energo-Rotor, Salve din domeniului electromecanicii și automatizărilor și cu institutele  INM, INS și  CMAC. Ca rezultat  companiile-partenere își selectează fiitorii angajați incă de la anii 2-3 și le asigură locuri de practică pe profil, inclusiv prin angajare part-time, iar studenții realizeaza teze de an și licență pe probleme actaule ale întreprinderii, dobăndesc aptitudini practice la locul de muncă real.

Partenriatul cu mediul de afecri este reciproc avantajos. Partenrii contribuie la consolidarea bazei materiale a catedrei și sponsorizează diferite activități și manifestări științifice. În schimb, catedra oferă consultaţii legate de tehnologia elaborării și producerii echimanetelor și maşinilor electrice, sistemelor de acţionări electrice pentru automatizarea proceslor tehnologice, formarea speciliștilor la ciclurile 2 si 3 (master și doctorat).

 

VII. PARTNERIAT INTERNAȚIONAL

Colaborarea cu catedrele de acelaşi profil ale universităţilor din România (universităţile tehnice din Bucureşti, Iaşi, Craiova, Cluj-Napoca, Timişoara, Suceava) este fructuoasă. Departamentul (Catedra  EMM) a încheat acorduri de partenriat cu departamele similare din Cluj-Napoca, Iași, Craiova, Suceava, Reșița.

Departamentul participă activ la desfăşurarea şi implementarea reformelor în învăţământul superior, colaborând cu universităţile din Franţa, Belgia, Olanda, Italia, Suedia, Germania, Estonia ş. a. în cadrul proiectelor europene TEMPUS, ERASMUS etc.

Parteneriatul interuniversitar se desfășoară   prin organizarea în comun a conferinței SIELMEN (Craiova, Iași), partcipare în comisiile de susținere a tezelor de doctorat, tutelarea tezelor de doctorat și masterat, particparea studenților la conferințele interne (ElStud, Suceava), schim de studenți pentru stagii de practică (Hunedoara, Reșița), programe de mobilitate ERASMUS (Suceava, Timișoara, Varșovia etc).

Mai mulți profesori din Romănia sunt invitați la catedră pentru a ține cursuri la masteart și doctorat (Iași, Craiova, Cluj-Napoca), prezidarea comisilor de suținere a tezelor de licență și masterat.

Profesorii DIE sunt membri ai Academiei Tehnice din Romănia (prof.T.Ambros și P.Todos), a colegiilor de editare a revistelor de specialitate, comitetelor științifice  ale conferințelor internaționale ICATE, EPE, MPS, DAS, CNAE, ECMS etc.

(Visited 3.430 times, 1 visits today)