Departamentul Energetică


Viorica HLUSOV

Şef departament
Conferențiar universitar, doctor
       


Tel: +373 22 23 76 18, +373 78 80 20 47
E-mail: viorica.hlusov@tme.utm.md
A
dresa: str. 31 August 1989, 78, aula 2-206

Pregătim ingineri în domeniul energiei, capabili să exploreze, să dezvolte și să promoveze soluții privind tehnologiile energetice și utilizarea rațională a resurselor energetice, să opereze cu sistemele de producere, de transport și distribuție a energiei, precum și să gestioneze întrepriderile (entitățile) energetice.

I. INFORMAȚII GENERALE

Departamentul Energetică (DEn) a fost creat în luna februarie 2019, în urma comasării Departamentului „Termoenergetică şi Management în Energetică” (DTME) cu sectia „Electroenergetică” din cadrul Departamentului „Electroenergetică si Electrotehnică” (DEEET).

Istoria Catedrei „Electroenergetică” îşi are începutul în anul 1959 în cadrul secţiei Inginerie Tehnică a Facultăţii de Fizică şi Matematică a Universităţii de Stat, când a fost deschisă specialitatea „Utilaj electric al întreprinderilor industriale”. În anul 1963 a fost creată Catedra „Alimentarea cu energie electrică” (AEE), responsabilă de pregătirea cadrelor la specialitatea „Alimentarea cu energie electrică a întreprinderilor industriale”. În perioadă 1963-1970 la catedră s-a format un colectiv pedagogic calificat, au fost realizate un şir de laboratoare care au servit ca model pentru Institutul Politehnic. În a. 1971 a demarat înmatricularea la o nouă specialitate „Sisteme și rețele electrice” care a condus către crearea unei noi catedre „Sisteme și rețele electrice” (SRE). În septembrie 1994, prin comasarea celor două catedre AEE și SRE a fost formată catedra „Electroenergetica”.

Catedra „Termoenergetică şi Management în Energetică” a fost formată în septembrie 2004, în urma comasării catedrelor „Termotehnică” şi „Inginerie și Management în Energetică”. Bazele catedrei „Termotehnică” au fost puse în anul 1964 odată cu crearea Catedrei Hidraulică și Termotehnică în cadrul Institutului Politehnic „Serghei Lazo” din Chișinău. În 1975 în cadrul Facultății de Energetică a fost fondată Catedra „Termotehnică” cu statut de sine stătător. Începând cu anul 1981, când a fost organizată prima admitere la specialitatea „Termoenergetica industrială”, Catedra „Termotehnică” devine catedră de profil. Catedra „Inginerie și Management în Energetică„ a fost înființată în anul 1996, fiind responsabilă de pregătirea cadrelor inginerești la specializarea „Inginerie și Management în Energetică”.

 

II. OFERTA EDUCAŢIONALĂ

Programele de studii dezvoltă spiritul inovator, competențele profesionale și abilitatea de a lucra în echipă. Rezultatele obținute de studenți îmbunătățesc diverse aspecte ale vieții.

Ciclul educaţional Licenţă (240 ECTS) Masterat (90/120 ECTS) Doctorat (180 ECTS)
Programe
de studii
 • Electroenergetică
 • Termoenergetică
 • Inginerie și Management
  în Energetică
 • Electroenergetică
 • Energie și Mediu
 • Sisteme şi tehnologii energetice
 • Dispozitive şi echipamente
  electrotehnice
Durata si
forma studiilor
   4 ani cu frecvenţă la zi
   5 ani cu frecvenţă redusă
   1,5/2 ani frecvenţă la zi    3 ani cu frecvenţă la zi
   4 ani cu frecvenţă redusă

Studenții înscriși la programele de studii oferite de către Departementul Energetică beneficiază de burse de mobilitate la universități din alte țări (România, Polonia ș.a.) în baza acordurilor de mobilitate Erasmus+ ș.a. Astfel, studenții și masteranzii pot beneficia de oportunitatea de a studia la alte universități prestigioase din alte țări, fiind înmatriculat la studii în țara natală și beneficiind de burse generoase.

Absolvenţii au șansa de a activa în toate ramurile economiei naţionale pentru că sunt pregătiți atât în domeniul ingineriei energetice (proiectarea şi exploatarea instalaţiilor şi sistemelor energetice de putere), cât și în sfera gestionării întreprinderilor energetice şi a complexului energetic.

În perioada 1959-2015 au fost pregătiţi 2758 de ingineri-energeticieni care s-au încadrat cu succes în piaţa muncii naţionale şi internaţionale.

 

III. PERSONALUL ŞTIINŢIFICO-DIDACTIC

În cadrul departamentului activează 31 cadre ştiinţifico-didactice, care ajută studenţii să pășească cu încredere în domeniul ales și să se echipeze cu abilitățile și competențele necesare pentru o carieră de succes.

Valentin ARION
prof.univ., dr. hab. (L/M/D)
valentin.arion@tme.utm.md
Ion STRATAN
prof.univ., dr. (L/M/D)
ion.stratan@ee.utm.md
Nicolae MOGOREANU
conf.univ., dr. (L/M)
nicolae.mogoreanu@adm.utm.md
Victor POGORA
conf.univ., dr. (L)
victor.pogora@feie.utm.md
Victor GROPA
decanul facultatii
conf.univ., dr. (L/M/D)
victor.gropa@ee.utm.md
Corina GUŢU-CHETRUŞCĂ
lect.univ., dr. (L/M)
corina.gutu@tme.utm.md
Valeriu BLAJĂ
conf.univ., dr. (L/M)
valeriu.blaja@emm.utm.md
Corina CHELMENCIUC
conf.univ., dr.  (L/M)
corina.chelmenciuc@tme.utm.md
Ina DOBREA
presedinte Birou Sindical Colaboratori
sef program Electroenergetica
lect.univ. (L/M)
ina.dobrea@ee.utm.md
Elena VASILOS
prodecan studii
lect.univ. (L)
elena.vasilos@ee.utm.md
Dumitru BRAGA
sef program Termoenergetica
lect.univ., dr. (L/M)
dumitru.braga@tme.utm.md
Constantin BOROSAN
lect.univ. (L)
constantin.borosan@tme.utm.md
Larisa TCACI
lect.univ. (L/M)
larisa.tcaci@tme.utm.md
Valeriu ANŢALOVSCHI
asist.univ. (L)
valeriu.antalovschi@ee.utm.md
Iurie HRAMCO
asist.univ. (L)
iurie.hramco@ee.utm.md
Ala TVERDOHLEB
asist.univ. (L)
ala.tverdohleb@tme.utm.md
Iulian ROTARI
sef promotie 2018
asist.univ. (L)
iulian.rotari@ee.utm.md
Irina APOSTOL
sef promotie 2020
asist.univ. (L)
irina.apostol@tme.utm.md

Permanent se realizează evaluarea dosarelor disciplinelor catedrei în scopul asigurării continuităţii în formarea viitorilor ingineri şi a eliminării suprapunerilor. Anual, la şedinţele departamentului au loc evaluări ale activităţii didactico-metodice a personalului, pentru a identifica progresele şi perspectivele de dezvoltare.

Au fost editate un număr semnificativ de monografii, manuale, îndrumare, alte materiale metodice, necesare pentru realizarea procesului de învăţământ. Se realizează publicarea, editarea materialelor didactice şi postarea ulterioară pe platforma  e-learning a UTM, pentru uzul studenţilor.

Se acordă o atenţie sporită asigurării stabilităţii cadrelor didactice tinere în scopul creşterii ponderii personalului didactic universitar titular prin promovarea cadrelor didactice tinere şi împlicarea activă a acestora atât în procesul didactic, cât şi decizional.

 

IV. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

Departamentul dispune 16 laboratoare specializate dotate cu echipamente, aparate de măsurări, maşini, transformatoare electrice, standuri pentru efectuarea lucrărilor de laborator, alte dispozitive şi utilaj pentru desfășurarea procesului de studii şi activităților ştiinţifice. Sunt puse la dispoziţie 2 centre de calcul dotate cu calculatoare moderne.

Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a departamentului s-a realizat din finanţări curente, contracte de cercetare, sponsorizări din partea partenerilor din mediul economic, precum şi prin standurile elaborate în cadrul proiectărilor de licenţă şi de masterat. Se depun în continuare eforturi pentru extinderea utilizării echipamentelor de proiecţie video şi de instruire interactivă pentru activităţile de predare.

 

V. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Pe parcursul anilor la Departament s-a desfășurat o intensă activitate ştiinţifică în peste 40 de proiecte de cercetare şi dezvoltare. Activitatea de cercetare ştiinţifică la departament se desfăşoară prin proiecte şi teme cuprinse în programele centrului de cercetare-dezvoltare „Tehnologii moderne în domeniul energeticii”.

Principalele domenii de cercetare științifică ale departamentului:

 • Fezabilitatea tehnologică, economică şi de mediu a proiectelor energetice;
 • Sisteme energetice durabile, securitatea energetică, politica şi legislaţia energetică;
 • Tehnologii moderne şi instalaţii de producere, transport şi distribuţie a energiei;
 • Promovarea surselor regenerabile de energie și a eficienței energetice în clădiri și industrie;
 • Monitorizarea regimurilor de funcționare ale rețelelor electrice prin utilizarea masurărilor fazoriale sincronizate;
 • Impactul generării distribuite asupra stării rețelelor electrice;
 • Calculul costului energiei şi al tarifelor reglementate la energie;
 • Sisteme inteligente de iluminat interior şi exterior.

Rezultatele cercetării științifice și inovării ale personalului academic sunt valorificate prin realizarea transferului de cunoștințe și inovații către studenți prin intermediu lucrărilor didactico-metodice, tezelor de licență cu elemente de cercetare, tezelor de master și tezelor de doctor.

De asemenea, rezultatele cercetării științifice și inovării ale personalului academic sunt valorificate prin realizarea transferului de cunoștințe și inovații către mediul economic, în special în cadrul evenimentelor organizate în parteneriat cu entități ce țin de domeniul energetic și prin intermediul meselor rotunde și seminarelor organizate de departament.

Departamentul se implică activ (atât cadrele didactice, cât și studenții) în organizarea manifestărilor științifice internaționale precum Conferința Internațională SIELMEN și naționale – Conferința Tehnico – Științifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor și Studenților, UTM; Evenimentul anual Moldova Eco Energetică, Conferința Națională „Soluții de îmbunătățire a calității serviciilor de termoficare din m. Chișinău” ș.a.

 

VI. COLABORĂRI

Departamentul întreţine vaste relaţii de colaborare cu un şir de departamente similare de la Universităţile Tehnice din Bucureşti, Cluj Napoca, Iaşi, Galaţi, Reşiţa, Suceava, Bacău ş.a., precum şi cu instituţii cu profil energetic din ţară, care asigură angajarea în câmpul muncii a absolvenţilor:

Specialiştii din organizaţiile respective ţin cursuri la programele de studii asigurate de Departament, participă în activitatea Comisiilor de Stat de examinare.

 

VII. ABSOLVENŢI

Departamentul se mândreşte cu absolvenţii care au obţinut merite deosebite pe plan profesional: Dumitru BRAGHIŞ, Ion DOSCA, Alexandru BRĂILEANU, Ghennadie DIMOV, Ilarion POPA, Grigore CIOBÎRCĂ, Ion COMENDANT, Mihai CERNEI, Igor SAVIN, Marc RÎMIŞ, Alexandru COMAROV, Oleg TEREŞCO, Vladimir USATÎI, Serghei ANDRUS, Valeriu SOLDATOV, Angela PILIUGHINA, Călin NEGURĂ, Mihai LUPU, Adrian PRITULA, Ion GARŞTEA, Denis TUMURUC, Mihai GÂDEI.

De asemenea, unii absolvenți s-au afirmat și în plan internațional: Victor SPIVAK (Salesforce, San Francisco), dr. Valentin Gerikh (ПАО „ИНТЕР РАО ЕЭС” Rusia), dr. Eduard MINCIUC (Politehnica București), dr. Ghenadie BULAT (Compania SIEMENS), Igor CUZICO (CIS Electric Power Council, Rusia), conf. univ., ing. cercetător Oxana SAMOTEEVA (Universitatea KTH Stockholm), dr. Diana CARAGHIAUR (Universitatea KTH Stockholm).

(Visited 4.880 times, 1 visits today)