Departamentul Energetică


 

 

 

 

 
VIORICA HLUSOV

Şef departament
Conferențiar universitar, doctor

Tel: +373 22 23 76 18
E-mail: viorica.hlusov@tme.utm.md
Adresa: str. 31 August 1989, 78, aula 2-206

 

Proiectăm, cercetăm și aplicăm tehnologii noi pentru a spori eficiența tehnico-economică și a utiliza eficient energia, inclusiv sursele de energie regenerabilă, explorăm domeniul sistemelor şi reţelelor electrice şi al alimentării cu energie electrică a întreprinderilor. Utilizăm tehnici de inginerie pentru a  genera soluții la problemele contemporane și pentru a transforma ideile noastre în tehnologie avansată.

Departamentul Energetică are scopul de a pregăti ingineri în domeniul energiei, capabili să exploreze, să dezvolte şi să promoveze soluţii ce țin de tehnologiile energetice şi de utilizarea raţională a resurselor energetice. Programele de studii dezvoltă spiritul inovator, competențele profesionale și abilitatea de a lucra în echipă. Rezultatele obținute de studenți îmbunătățesc diverse aspecte ale vieții.

Departamentul pregătește ingineri ingineri la specialitatea „Electroenergetică” cu două specializări Sisteme şi reţele electroenergetice (SRE) şi Energetica industrială (EI), specialitatea „Termoenergetică” şi specialitatea „Inginerie şi management în energetică” – licenţă, precum şi specialitatea „Energie şi mediu” şi specialitatea „Electroenergetică” – masterat.

În cadrul departamentului activează 16 cadre didactice, care ajută studenţii să pășească cu încredere în domeniul ales și să se echipeze cu abilitățile și competențele necesare pentru o carieră de succes. După absolvire au șansa de a activa în toate ramurile economiei naţionale pentru că sunt pregătiți atât în domeniul ingineriei energetice (proiectarea şi exploatarea instalaţiilor şi sistemelor energetice de putere), cât și în sfera gestionării întreprinderilor energetice şi a complexului energetic.
 
Colaboratorii Departamentului

Prenume, nume Funcţia,  titlul Angajat E-mail
Personal de conducere
Viorica Hlusov șef departament,
conf. univ., dr.
titular
cumul
viorica.hlusov@tme.utm.md
Personal ştiinţifico-didactic
Valentin Arion prof. univ., dr. hab. titular valentin.arion@tme.utm.md
Aurel Guţu conf. univ., dr. titular aurel.gutu@tme.utm.md
Ion Cernica conf. univ., dr. cumul ion.cernica@bpm.utm.md
Corina Chelmenciuc conf. univ., dr. cumul extern corina.chelmenciuc@tme.utm.md
Vera Guţul conf. univ., dr. cumul vera.gutul@acagpm.utm.md
Valeriu Gonceariuc conf. univ., dr. cumul extern vgonceariuc@mail.ru
Mihai Tîrșu conf. cerc., dr. cumul extern mihail.tirsu@tme.utm.md
Corina Guţu-Chetruşca lect. univ., dr. titular corina.gutu@tme.utm.md
Dumitru Braga lect. univ. titular dumitru.braga@tme.utm.md
Larisa Tcaci lect. univ. cumul extern larisa.tcaci@tme.utm.md
Nadejda Butenco lect. univ.   nadejda.butenco@tme.utm.md
Sergiu Ababii lect. univ.   sergiu.ababii@tme.utm.md
Constantin Borosan lect. univ.   constantin.borosan@tme.utm.md
Personal auxiliar
Ala Tverdohleb inginer superior   ala.tverdohleb@tme.utm.md
Irina Apostol spec.doc.stud.    
Carolina Tverdohleb spec.doc.stud.    

 

Facilităţi

 • 5 laboratoare de studiu dotate cu echipamente, aparate de măsurări, maşini, transformatoare electrice, standuri pentru efectuarea lucrărilor de laborator și dispozitive pentru studii şi activități ştiinţifice
 • Stagii şi studii peste hotare

Cu cine colaborăm?

 • Centre de învăţământ din Republica Moldova, România, Rusia, Ucraina, SUA, Suedia etc.
 • Instituţii din ţară: SA Termoelectrica, Agenţia pentru Eficienţă în Energetică, Fondul pentru Eficienţă în Energetică, Ministerul Mediului, Ministerul Economiei, SA „Apă-Canal”, Agenția Națională petru Reglementări în Energetcă etc.

Activitatea de cercetare

Cercetările noastre se bazează pe:

 • tehnologii moderne şi instalaţii de producere, transport şi distribuţie a energiei
 • conservarea energiei şi eficienţa proceselor tehnologice
 • calculul costului energiei şi al tarifelor reglementate pentru energie
 • sistemele energetice durabile, securitatea energetică, politica şi legislaţia energetică
 • dezvoltarea şi promovarea sistemelor energetice durabile (eficienţa energetică, sursele de energii regenerabile)

I. INFORMAȚII GENERALE

Catedra Termotehnică şi Management în Energetică, formată în septembrie 2004 în urma comasării Catedrei Termotehnica şi Catedrei Inginerie şi Management în Energetică, în toamna anului 2016 a fost restructurată în Departamentul Termoenergetica și Management în Energetică (TME). Şefii de catedră (catedra Termotehnica): * Conf. V. Eresico – 1964-1967; * Prof., dr. hab. M. Chişinevschi – 1967-1969; * Conf., dr. P. Ciocoi – 1969-1971; * Conf., dr. V. Dmitriev – 1971-1975; * Prof., dr. hab. V. Musteaţă – 1975-1979; * Conf., dr. N. Baboi – 1979-1983; * Conf., dr. A. Guţu – 1983-1989; * Prof., dr. hab. V. Musteaţă – 1989-2004.

Şef de catedră Inginerie şi Management în Energetică – Prof., dr. hab. A. Arion (1996-2004).

În perioada 2004-2016 postul de şef de catedră TME a fost ocupat de către prof. univ., dr. hab. Valentin ARION, în perioada 2016-2017 postul de şef de catedră TME a fost ocupat de către conferențiar universitar, doctor în științe tehnice Corina CHELMENCIUC, iar din toamna anului 2017 – de către lector universitar Dumitru BRAGA.

Catedra Termotehnica s-a dezvoltat începând cu anul 1964 în baza colectivului de cadre didactice, care ţineau cursuri de termotehnică la toate facultăţile Institutului Politehnic din Chişinău: profesorii V. ERESICO, I. MOSCALIUC, G. LEVIN, A. MOSIAC, V. POPOVCI, au contribuit esenţial la dezvoltarea bazei materiale şi didactice a catedrei. Mai târziu, au început activitatea didactico-ştiinţifică profesorii E. VÂRLAN, V. VESELOV, D. GÂSCĂ, L. POPOVICI, N. BUTENCO, IU. TETELEA, V. TIURIN, V. SKILEOV, A. LUPAŞCO, I. MARTA, G. BALAN, L. TCACI, S. PALAŞ, N. BEGLEŢ, C. CHELMENCIUC, D. BRAGA, E. RAJBHANDARI, S. ABABII, A. COTRUȚA, A. TVERDOHLEB, D. BOSTAN. În anul 1981, catedra obţine statutul de catedră de profil şi a demarat pregătirea cadrelor inginereşti în specialitatea „Termoenergetica”.

Catedra Inginerie şi management în energetică a activat în anii 1996-2004 în calitate de catedră de profil pentru pregătirea cadrelor inginereşti la specialitatea „Inginerie şi Management în Energetică”, precum şi pentru predarea disciplinelor cu profil economic la toate specialităţile energetice. Aici au activat profesorii V. ARION, I. KRASOVSCHII, P. PASINCOVSCHII, S. CODREANU, M. PUNTEA, V. HLUSOV, C. GHERMAN. Mai târziu, deja în componența catedrei Termotehnica și Management în Energetică, și-au început activitatea didactico-ştiinţifică profesorii O, LUCHIAN, S. UNGUREANU, O. CAPITAN, C. BOROSAN, I. ROTARI, O. LOMOV.

 

Actualmente Departamentul TME realizează pregătirea cadrelor inginereşti la următoarele specialităţi:

Termoenergetică, ciclul I Licenţă (studii cu frecvență la zi și cu frecvență redusă)

Competenţele absolvenţilor specialităţii Termoenergetica vizează activităţi de proiectare şi cercetare în domeniul sistemelor termoenergetice, termotehnice şi termo-tehnologice de producere, transformare şi consum a energiei termice şi electrice în scopul maximizării eficienţei tehnico-economice. Specialitatea asigură o pregătire aprofundată în domeniile problemelor actuale ale energeticii, eficienței energetice, tehnologiilor noi de generare şi utilizarea durabilă a energiei, inclusiv a surselor de energii regenerabile. O atenţie deosebită este acordată politicilor energetice şi aspectelor economice şi metodelor de reducere a impactului negativ asupra mediului ambiant în sistemele energetice.

Inginerie şi management în energetică, ciclul Licenţă (studii cu frecvență la zi)

Calificarea Inginerie şi Management în Energetică oferă o viziune largă asupra întregului sector al energiei – de la resursele energetice primare şi tehnologiile de conversie a acestora în energie finală, până la managementul energiei şi a sistemelor energetice, o pregătire aprofundată în ceea ce priveşte economia obiectivelor energetice şi managementul entităţilor energetice, instruire în domeniul politicii şi legislaţiei energetice, precum şi pieţei energiei electrice, gazelor naturale şi energiei termice.

Energie şi Mediu, ciclul II Masterat

Programul Energie şi mediu prevede o pregătire aprofundată, cu caracter ştiinţific şi de creativitate în domeniul ingineriei, economiei şi managementului în energetică, precum și producerii inofensive asupra mediului a energiei, asigurată prin predarea unor discipline fundamentale şi de specialitate, precum şi realizarea unui stagiu de practică, dar şi elaborarea tezei de master. Programul asigură dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică, ca o condiţie obligatorie pentru studiile de doctorat.

Programele respective sunt relevante pentru dezvoltarea economică a țării, ținând cont de faptul că nivelul de dezvoltare a sistemului energetic al unei țări dictează nivelul de dezvoltare economică a acesteia. De aceea, programele de studii Termoenergetică, Inginerie și Management în Energetică și Energie și Mediu se află în permanentă modificare în concordanță cu cerințele pieței. În particular, sunt supuse actualizării permanente programele cursurilor predate. Având în vedere faptul că departamentul TME apelează la serviciile reprezentanților întreprinderilor cu profil energetic din țară (Termoelectrica SA, AEE, Fondul de EE ș.a) pentru acoperirea instruirii unor cursuri de specialitate, conținuturile cursurilor predate corespund cerințelor actuale ale economiei naționale și pieței.

Lecții teoretice predate studenților de reprezentanții întreprinderilor de profil (în stânga – Segiu Ababii – Șef CT Vest și Vitalie Mîța – Șeful Serviciu Gestiune Producere, SA Termoelectrica; în dreapta –  Nicolae Glingean – Director Dezvoltare SA Termoelectrica)

Studenții înscriși la programele de studii din cadrul Departamentului TME beneficiază de burse de mobilitate la universități din alte țări (România, Polonia ș.a.) în baza acordurilor de mobilitate Erasmus+ ș.a. Astfel, studenții și masteranzii pot beneficia de oportunitatea de a studia la alte universități prestigioase din alte țări, fiind înmatriculat la studii în țara natală și beneficiind de burse generoase.

Mobilitate cu durata unui semestru de studii pentru studenții înscriși la programele de studii Termoenergitică și Inginerie și Management în Energetică la Universitatea din Petroșani, România

Catedra TME se mândreşte cu absolvenţii care au obţinut merite deosebite pe plan profesional: Călin NEGURĂ, Mihai LUPU, Mihai GÂDEI, Adrian PRITULA, Ion GARŞTEA, Nicolae PEICOV, Dumitru MUNTEANU, Anatol DIMOV, Veaceaslav HELBETI, Ilarion POPA, Alexandru CHETRARI, Silvia CEBANU, Vitalie CERNAT, Olga MAJAROVA, Victor DUBĂLARU, Sergiu ABABII, Denis TUMURUC.

De asemenea, unii absolvenți s-au afirmat și în plan internațional: dr. Ghenadie BULAT (Compania SIEMENS), conf. univ., dr. Eduard MINCIUC (Politehnica București), ing. cercetător Oxana SAMOTEEVA (Universitatea KTH Stockholm), dr. Diana CARAGHIAUR (Universitatea KTH Stockholm).

Oportunităţi de angajare în câmpul muncii a absolvenţilor Departamentului TME:

 • Sectorul energetic (TERMOELECTRICA SA, CET-Nord, CHE-Costeşti; CTE-Cuciurgani, întreprinderea de transport „Moldelectrica” şi întreprinderile de distribuţie a energiei electrice – GasNatural Fenosa, RED Nord, RED Nord-Vest);
 • Aprovizionarea cu gaze (Moldova-gaz şi filialele sale teritoriale);
 • Întreprinderi industriale (fabrici de zahăr, de prelucrare a produselor agricole, din industria alimentară, de sticlă, uzine de producere a materialelor de construcţie, uzina siderurgică din Râbniţa);
 • Autorităţile statale de gestionare a sectorului energetic (Agenţia pentru Eficienţă în Energetică, Fondul de Eficiență Energetică, ANRE, Inspectoratul Energetic de stat, Domeniul Energetică din cadrul Ministerului Economiei, Ministerul Mediului);
 • Institutul de Energetică și de Fizică Aplicată ale Academiei de Științe;
 • Companii de proiectare și comercializare a echipamentelor energetice și termice;
 • Instituţiile de învăţământ superior tehnic.

 

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

Procesul de studii este efectuat de 16 cadre didactice de înaltă pregătire profesională. Șapte cadre didactice deţin titluri ştiinţifice, inclusiv 2 persoane sunt doctori habilitaţi în tehnică; 1 cadru didactic este membru corespondent al Academiei de științe; 1 cadru didactic activează în paralel la întreprinderea TERMOELECTRICA SA; 1 – la Institul de Energetică, 2 – la Fondul de Eficiență Energetică; 1 – la Agenția pentru Eficiență Energetică; 1 – la Ministerul Economiei, ceea ce denotă faptul că personalul didactic al departamentului pe lângă pregătirea teoretică fundamentală posedă și abilități practice, ceea ce sporește nivelul de pregătire profesională a viitorilor specialiști pregătiți în cadrul departamentului.

Ei ţin cursuri la 30 discipline de profil energetic şi 6 de profil economic, care cuprind domeniile fundamentale, de specialitate, obligatorii şi opţionale.

Nivelul actual al tehnologiilor informaționale, avansarea metodelor de predare și solicitările studenților au impus implementarea tehnologiilor moderne de studii prin utilizarea, diverselor soft-uri specializate, simulări la calculator sau platformelor de elearning la realizarea programelor de studii din cadrul Departamentului TME. În acest scop, sunt utilizate 3 proiectoare, o sală de calculatoare conectată la internet (2-226) și o sală de studiu interactiv, dotată cu tablă electronică și conectată la internet (2-218).

La moment, se lansează un proces intens de plasare a cursurilor din cadrul programelor de studiu (Ciclurile I și II) pe platforma MOODLE de elearning a UTM (http://elearning.utm.md/moodle/). Studenții folosesc intens posibilitatea de a studia on-line, apreciază pozitiv concentrarea tuturor materialelor într-un singur loc (materialele cursurilor și pentru activitatea individuală a studentului, biblioteca de resurse electronice, glosar de termeni), posibilitatea autoevaluării și rezolvării problemelor.

 

III. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Pe parcursul anilor la Departamentul TME s-a desfășurat o intensă activitate ştiinţifică în peste 40 de proiecte de cercetare şi dezvoltare. Tematica cercetărilor ştiinţifice se afla în strânsă legătură cu domeniul la care se realiza instruirea: politică energetică, eficienţă energetică, tehnologii energetice convenţionale şi neconvenţionale, impactul sectorului energetic asupra mediului, transferul de căldură şi masă.

Domeniile de cercetare ştiinţifică:

 • tehnologii moderne şi instalaţii de producere, transport şi distribuţie a energiei;
 • conservarea energiei şi eficienţa proceselor tehnologice;
 • fezabilitatea tehnologică, economică şi de mediu a proiectelor energetice;
 • calculul costului energiei şi al tarifelor reglementate la energie;
 • sisteme energetice durabile, securitatea energetică, politica şi legislaţia energetică.

Departamentul TME se implică activ (atât cadrele didactice, cât și studenții) în organizarea manifestărilor științifice internaționale precum Conferința Internațională SIELMEN și naționale – Conferința Tehnico – Științifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor și Studenților, U.T.M; Evenimentul anual Moldova Eco Energetică, Conferința Națională „Soluții de îmbunătățire a calității serviciilor de termoficare din m. Chișinău” ș.a.

Evenimentul anual Moldova Eco Energetică Conferința Națională „Soluții de îmbunătățire a calității serviciilor de termoficare din m. Chișinău”

 

Studenții Departamentului TME în cadrul evenimentului Moldova Eco Energetică Conferința Tehnico – Științifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor și Studenților, U.T.M

Rezultatele cercetării științifice și inovării ale personalului academic al Departamentului TME sunt valorificate prin realizarea transferului de cunoștințe și inovații către studenți prin intermediu lucrărilor didactico-metodice, tezelor de licență cu elemente de cercetare, tezelor de master și tezelor de doctor.

De asemenea, rezultatele cercetării științifice și inovării ale personalului academic sunt valorificate prin realizarea transferului de cunoștințe și inovații către mediul economic, în special în cadrul evenimentelor organizate în parteneriat cu entități ce țin de domeniul energetic – AEE și Termoelectrica și prin intermediul meselor rotunde și seminarelor organizate de departamentul TME.

IV. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

Catedra dispune de baza tehnico-materială necesară pentru efectuarea lucrărilor practice, de laborator şi a cercetărilor ştiinţifice: 5 laboratoare de studiu şi ştiinţifice şi un centru de calcul.

Masă Rotundă „Problemele dezvoltării sectorului energetic naţional pe termen mediu şi lung”, organizată de Departamentul TME,
21 oct. 2014
Masă rotundă „Provocările-cheie ce privesc promovarea surselor de energii regenerabile în Republica Moldova”, organizată de Depart. TME,
12 mai. 2015

V. COLABORĂRI

Catedra întreţine vaste relaţii de colaborare cu un şir de departamente similare de la Universităţile Tehnice din Bucureşti, Cluj Napoca, Iaşi, Galaţi, Bacău ş.a., precum şi cu instituţii cu profil energetic din ţară: SA Termoelectrica, Agenţia pentru Eficienţă în Energetică, Fondul pentru Eficienţă în Energetică, Institutele de Fizică Aplicată și Energetică ale AŞM, Ministerul Economiei al R. Moldova. Specialiştii din organizaţiile respective ţin cursuri la programele de studii asigurate de Departament, participă în activitatea Comisiilor de Stat de examinare.

 

 

În cadrul departamentului activează 27 de cadre didactice, care colaborează cu cadrele didactice de peste hotare pentru a face cursurile interesante și în pas cu evoluțiile din domeniu. Cadrele didactice din Bucureşti, Iaşi, Craiova ţin prelegeri atât la ciclul întâi – licenţa, cât şi la ciclul doi – masterat.

 

Colaboratorii Secţiei Electroenergetică

Prenume, nume Funcţia,  titlul ANGAJAT E-mail
Ion Stratan prof. univ., dr titular ion.stratan@ee.utm.md
Vladimir Berzan prof. univ., dr. hab., cumul extern vladimir.berzan@ee.utm.md
Valeriu Blajă conf. univ., dr., cumul valeriu.blaja@emm.utm.md
Nicolae Mogoreanu conf. univ., dr. titular nicolae.mogoreanu@adm.utm.md
Victor Pogora conf. univ., dr. titular victor.pogora@feie.utm.md
Ion Fiodorov conf. univ., dr., cumul ion.fiodorov@ati.utm.md
Ina Dobrea lector superior titular ina.dobrea@ee.utm.md
Gropa Victor conf. univ., dr., decan titular victor.gropa@ee.utm.md
Tudor Radilov lector superior, dr. titular tudor.radilov@ee.utm.md
Vitalie Guranda lector universitar, cumul extern vitalie.guranda@ee.utm.md
Iurie Hramco lector universitar, cumul iurie.hramco@ee.utm.md
Ion Muntean lector universitar cumul ion.muntean@ee.utm.md
Ecaterina Murdid lector universitar, cumul extern ecaterina.murdid@ee.utm.md
Marin Pripa lector universitar titular marin.pripa@ee.utm.md
Ion Păduraru lector universitar, cumul extern ion.paduraru@ee.utm.md
Ion Rudei lector universitar, cumul extern ion.rudei@ee.utm.md
Vasilos Elena lector universitar titular elena.vasilos@ee.utm.md
Valeriu Anţalovschi asistent universitar titular valeriu.antalovschi@ee.utm.md
Dumitru Rujanschi asistent universitar, cumul extern dumitru.rujanschi@ee.utm.md
Eugen Tighinean inginer coordonator, titular  
Olga Cebotova inginer cat. I titular  

 

Facilităţi:

 • 16 laboratoare dotate cu echipamente, aparate de măsurări, maşini, transformatoare electrice, standuri pentru efectuarea lucrărilor de laborator și dispozitive pentru studii şi activități ştiinţifice
 • două centre de calcul dotate cu calculatoare

Cu cine colaborăm?

 • Centre universitare din România, Franţa, Belgia, Italia;
 • Întreprinderi şi instituţii de proiectare şi cercetare din țară: ÎS „Moldelectrica”, Î.C.S. „RED Union Fenosa” SA, SA „RED-Nord”, Institutul de Energetică al Academiei de Știinţe a Moldovei, ICP „Energoproiect”, SA „Termoenergetica” ş.a.

Activitatea de cercetare

Cercetările efectuate în cadrul departamentului au scopul de a:

 • stabili metode de creștere a eficienţei energetice în reţelele electrice
 • prognoza consumul de energie pe termen scurt
 • promova implementarea tehnologiilor SMART-GRID (reţele inteligente)
 • aprecia impactul surselor regenerabile asupra reţelelor electrice
 • determina pierderile de energie în reţelele electrice de tensiune joasă şi medie
 • aprecia supratensiunile în reţelele electrice de tensiune joasă şi medie

I. INFORMAȚII GENERALE

Istoria Catedrei electroenergetică îşi are începutul în anul 1959 în cadrul secţiei tehnico-inginereşti a Facultăţii Fizică şi Matematică a  Universităţii de Stat, când a fost deschisă specialitatea „Utilaj electric al întreprinderilor industriale”.

În anii 1959-1962 la specialitatea „Utilaj electric al întreprinderilor industriale” erau înmatriculaţi anual câte 50 destudenţi.  Începând cu anul 1962 contigentul de studenţi a fost divizat în două grupe academice,  care ulterior au format cele două specialităţi ale Facultăţii Electrotehnică: „Alimentarea cu energie electrică a întreprinderilor industriale” (AEE) şi „Maşini şi aparate electrice”  (MAE).
În anul 1963 a fost creată Catedra de specialitate „Alimentarea cu energie electrică” (AEE). Fondator – conferenţiarul Constantin  REAZANŢEV, absolvent al  Institutul Politehnic din Tomsk, care a condus-o până în anul 1964.
În perioadă 1963-1970 la Catedră s-a format un colectiv pedagogic calificat, au fost realizate un şir de laboratoare care au servit ca model pentru Institutul Politehnic.
În anul 1971 a demarat înmatricularea la o nouă specialitate – „Sisteme electrice”. În  legătură cu aceasta din componenţa Catedrei AEE a fost detaşat un grup de colaboratori care a format noua Catedră sisteme şi reţele electrice (SRE).
În septembrie 1994 cele două catedre, AEE şi SRE, au fost comasate în Catedra electroenergetica.

După schimbările politice din anii 1989-1991, Catedra a depus eforturi considerabile pentru modernizarea procesului de învăţământ şi trecerea la standardele europene.
Din 2005, pregătirea specialiştilor se realizează în conformitate cu prevederile Procesului Bologna.
Din 2006, demarează pregătirea specialiştilor la ciclul  II (masterat) în cadrul programului de masterat „Electroenergetica”.
În septembrie 2016  două catedre, Electroenergetică şi Bazele Teoretice ale Electrotehnicii, au fost comasate în Departamentul electroenergetica și electrotehnică.

Departament  îşi îndeplineşte cu succes obiectivul fundamental de formare a specialiştilor-electricieni în domeniul sistemelor şi reţelelor electrice şi al alimentării cu energie electrică a întreprinderilor. În centrul atenției se află modelarea armonioasă a personalităţii studenţilor, creativitatea şi dezvoltarea multilaterală a acestora. Oferta educaţională are la bază un curriculum cuprinzător şi este asigurată prin activităţi didactice centrate pe student, organizate la toate ciclurile de învăţământ superior:

 • Licenţă (4 ani frecvenţă la zi şi 5 ani cu frecvenţă redusă), specialitatea „Electroenergetica” cu două specializări: SRE – Sisteme şi reţele electroenergeticeEI – Energetica industrială.
 • Masterat (1,5 ani) programul de masterat „Electroenergetica”
 • Doctorat (3 ani cu frecvenţă la zi şi 4 ani cu frecvenţă redusă).

Toate ciclurile de învăţământ sunt adaptate necesităţilor pieţei muncii, contribuind la dezvoltarea socială prin furnizarea de specialişti bine pregătiţi.
Absolvenţii specialităţii „Electroenergetica” pot activa la întreprinderile Reţelelor Electrice de Transport şi Distribuţie, la întreprinderile industriale şi comunale, în instituţiile de  cercetare şi proiectare, în agenţiile, asociaţiile, firmele cu diverse domenii de activitate.
În perioada 1959-2015 Catedra a pregătit 2758 de ingineri-energeticieni care s-au încadrat cu succes în piaţa muncii naţionale şi internaţionale.

 

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

La ora actuală activitatea didactico-metodică este realizată de 27 cadre didactice, inclusiv 17 titulari: 1 profesor universitar, 6 conferenţiari universitari, 4 lectori superiori, 7 lectori universitari şi 2 asistent universitar. În cei 51 de ani după înfiinţarea catedrei, colectivul a editat un număr semnificativ de monografii, manuale, îndrumare, alte materiale metodice, necesare pentru realizarea procesului de învăţământ. Anual, la şedinţele catedrei au loc evaluări ale activităţii didactico-metodice a personalului, pentru a identifica progresele şi perspectivele de dezvoltare.

Permanent se realizează evaluarea dosarelor disciplinelor catedrei în scopul asigurării continuităţii în formarea viitorilor ingineri şi a eliminării suprapunerilor. Se realizează publicarea, editarea materialelor didactice şi postarea ulterioară pe platforma  e-learning a UTM, pentru uzul studenţilor.

Se acordă o atenţie sporită asigurării stabilităţii cadrelor didactice tinere în scopul creşterii ponderii personalului didactic universitar titular prin promovarea cadrelor didactice tinere şi împlicarea activă a acestora atât în procesul didactic, cât şi decizional. Actualmente, la Catedră activează 6 cadre didactice titulare tinere (46%).

 

III. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Activitatea de cercetare ştiinţifică la departamentul se desfăşoară prin proiecte şi teme cuprinse în programele centrului de cercetare-dezvoltare cu direcţia ştiinţifică prioritară „Tehnologii moderne în domeniile mecanicii, electrotehnicii şi energeticii”.

Departamentul îşi axează activitatea pe următoarele obiective ştiinţifice:

 1. Identificarea metodelor şi procedeelor de majorare a eficienţei energetice în reţelele electrice;
 2. Prognoza consumului de energie pe termen scurt;
 3. Promovarea conceptului de implementare a tehnologiilor SMART-GRID (reţele inteligente);
 4. Elaborarea modelelor matematice pentru reţele electrice cu dispozitive FACTS;
 5. Estimarea impactului surselor regenerabile asupra reţelelor electrice;
 6. Alegerea modalităţii de tratare a neutrului în reţelele electrice de distribuţie;
 7. Determinarea pierderilor de energie în reţelele electrice de tensiune joasă şi medie;
 8. Estimarea stării statice pe baza măsurărilor tradiţionale şi fazoriale sincronizate;
 9. Trasabilitatea fluxurilor de putere activă şi reactivă;
 10. Elaborarea modelelor matematice şi algoritmilor de calcul pentru evitarea şi controlul congestiilor în reţelele electrice de transport;
 11. Estimarea supratensiunilor în reţelele electrice de tensiune joasă şi medie.

 

IV. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

Departamentul dispune de 16 laboratoare specializate dotate cu echipamente, aparate de măsurări, maşini, transformatoare electrice, standuri pentru efectuarea lucrărilor de laborator, alte dispozitive şi utilaj pentru desfășurarea procesului de studii şi activităților ştiinţifice. Catedra are la dispoziţie două centre de calcul dotate cu calculatoare moderne.

Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a departamentului s-a realizat din finanţări curente, contracte de cercetare, sponsorizări din partea partenerilor din mediul economic, precum şi prin standurile elaborate în cadrul proiectărilor de licenţă şi de masterat. Se depun în continuare eforturi pentru extinderea utilizării echipamentelor de proiecţie video şi de instruire interactivă pentru activităţile de predare.

 

V. COLABORĂRI

Departamentul colaborează cu centre universitare din România, Franţa, Belgia, Italia, cu  întreprinderile şi instituţiile de proiectare şi cercetare din republică – ÎS „Moldelectrica”, ÎCS „RED Union Fenosa” SA, SA „RED-Nord”, Institutul de Energetică al AȘM, ICP „Energoproiect”, SA „Termoelectrica” ş.a.