Catalogul disciplinelor (Licenţă)


Unităţi de curs comune pentru toate programele de studii:

 1. Analiză matematică I, II
 2. Algebra liniară şi geometria analitică / Matematica superioară
 3. Matematici speciale
 4. Fizica I, II
 5. Chimia
 6. Grafica inginerească / Desen tehnic şi infografica
 7. Etică şi integritate academică / Etica şi comunicarea profesională
 8. Comunicare şi scriere academică
 9. Filosofie
 10. Bazele statului şi dreptului
 11. Tehnologii informaţionale
 12. Bazele programării calculatoarelor
 13. Metode numerici şi informatică aplicată
 14. Iniţiere în specialitate
 15. Educaţia fizică I, II
 16. Educaţia fizică III, IV
 17. Limba engleză generală (debutanţi)
 18. Limba engleză generală
 19. Limba engleză (debutanţi)
 20. Engleza în specialitate I, II
 21. Engleză de afaceri
 22. Limba română generală (alolingvi)
 23. Limba română II (alolingvi)
 24. Teoria circuitelor electrice / Teoria circuitelor electrice şi magnetice
 25. Teoria câmpului electromagnetic / Procese tranzitorii şi teoria câmpului electromagnetic
 26. Termodinamica tehnică
 27. Bazele ingineriei mecanice
 28. Mecanică teoretică
 29. Mecanică aplicată
 30. Mecanica fluidelor
 31. Studiul materialelor
 32. Metrologie şi standardizare / Metrologie, standartizare şi măsurări electrice
 33. Dispozitive şi circuite electronice / Electronica industrială
 34. Maşini şi acţionări electrice
 35. Maşini electrice
 36. Acţionări electrice
 37. Controlere şi automate programabile / Utilizarea şi programarea controlerelor
 38. Economie generală şi marketing
 39. Economia intreprinderii
 40. Managementul intreprinderii
 41. Economia complexului energetic / Economia şi statistica energeticii
 42. Surse regenerabile de energie
 43. Producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice / Partea electrică a centralelor
 44. Securitatea şi sănătatea în muncă / Protecţia muncii
 45. Politici energetice şi piaţa energiei / Politici energetice

Unităţi de curs specifice programului de studii „IME/TE”:

 1. Teoria deciziilor şi cercetări operationaleTeoria deciziilor şi statistica generală
 2. Transfer de căldură şi masă
 3. Alimentări cu energie termică, gaze şi aer comprimat / Alimentări cu gaze
 4. Combustibil şi generatoare de căldură
 5. Combustibili şi instalatii de ardere
 6. Generatoare de caldură
 7. Motoare termice
 8. Eficienta energetică
 9. Analiza activităţii economico-financiare a intreprinderii
 10. Managementul energiei
 11. Managementul proiectelor energetice
 12. Centrale termoelectrice şi transportul agenţilor termici / Surse şi sisteme de alimentare cu energie termică
 13. Echipamente şi instalaţii termoenergetice
 14. Sisteme de ventilare, climatizare şi alimentare cu frig
 15. Impactul sectorului energetic asupra mediului
 16. Integrare economică europeană
 17. Marketing

Unităţi de curs specifice programului de studii „EE”:

 1. Energetica generală
 2. Desen tehnic şi infografica
 3. Tehnologii informaţionale
 4. Metode numerice şi informatica aplicată
 5. Filosofie
 6. Aparate electrice de joasă tensiune
 7. Centrale şi staţii electrice
 8. Partea electrică a centralelor şi staţiilorPartea electrică a centralelor
 9. Sisteme şi reţele electrice
 10. Transportul şi distribuţia energiei electrice
 11. Utilizarea energiei electrice / Electrotehnologii
 12. Tehnica tensiunilor înalte
 13. Montarea şi exploatarea reţelelor electriceMontarea şi explotarea utilajului electric
 14. Fiabilitatea instalaţiilor energetice
 15. Sisteme de alimentare cu energie electricăAlimentarea cu energia electrică a întreprinderilor
 16. Automatizări şi protecţii prin releeProtecţia prin relee în sisteme electroenergetice
 17. Materiale electrotehnice
 18. Microprocesoare în electroenergetică
 19. Procese tranzitorii electromagnetice
 20. Procese tranzitorii electromecanice
 21. Economia ramurii
 22. Optimizări în electroenergetică. Automatizări în electroenergetică

Unităţi de curs specifice programului de studii „ISEM/IMC”:

 1. Introducere în specialitate
 2. Desen tehnic şi infografica
 3. Tehnologii informaţionale
 4. Metode numerice şi informatica aplicată
 5. Informatica aplicată
 6. Filosofia
 7. Maşini şi acţionări electrice
 8. Teoria sistemelor şi reglare automată
 9. Convertoare statice de putere
 10. Echipamente electrice şi electroniceEchipamente electrice
 11. Măsurări ale mărimilor electrice / Măsurări electrice şi electronice
 12. Sisteme de achiziţie, senzori şi traductoare / Senzori şi traductoare
 13. Automatizarea proceselor tehnologice
 14. Maşini electrice speciale
 15. Managementul calităţii
 16. Măsurări ale mărimilor neelectrice
 17. Modelare şi simulare în ingineria electrică
 18. Sisteme numerice de control
 19. Acţionări tipice şi roboţi industriali
 20. Tracţiune electrică şi echipamente automotive
 21. Analize fizico-chimice
 22. Ingineria calităţii şi evaluarea conformităţii
 23. Măsurări în procese industriale
 24. Supravegherea pietei şi protecţia consumatorilor
 25. Ingineria echipamentelor şi sistemelor electromecanice
 26. Acţionări hidraulice şi pneumatice
 27. Infrastructura calităţii
 28. Analiza statistică
 29. Economia ramurii
 30. Marketing
 31. Acţionări electrice
 32. Calitate şi fiabilitate
 33. Bazele standardizării
 34. Metrologia legală
 35. Controlul şi certificarea producţiei
 36. Testarea produselor
 37. Stagii de practică
(Visited 165 times, 1 visits today)