Workshop “Project Management”

В последнее время необходимость проектного управления все более осознается как бизнес-сообществом вообще, так и руководителями/ владельцами предприятий в частности, независимо от профиля и масштаба их деятельности. Большинство проблем, возникающих при реализации проектов, программируются заранее. В основе проблематики лежит отсутствие системного управления проектами. Переход к проектному управлению предъявляет серьезные требования к знаниям и опыту управленческого персонала компании.

Эксперт Илья Клейман, квалифицирован Федеральным Союзом экспертов Германии в области управления качеством и организации производства, вновь посетил Факультет Энергетики и Электрической Инженерии и поделился опытом для успешной реализации проектов.

Какие этапы планировать в проекте ?
Как правильно распределить обязанности и ответственность в проекте ?
Какие ресурсы необходимы для успешной реализации проекта ?
Как осуществлять контроль над реализацией проекта ?

Данный семинар с длительностью более 4 академических часа, был организован в среду, 22-го января 2020, с целью дать аудитории основные понятия о важных элементах управления проектами системного управления. Были затронуты темы: определение проекта, основные элементы управления проектом, международный стандарт ISO 21500, а также практические упражнения с элементами проект-менеджмента (данную презентацию можете найти по ссылке). 

Огромное Вам спасибо, уважаемый Илья Клейман, за столь важную помощь оказанное факультету!

Susţinerea tezelor de master 2020

În perioada 17-18 ianuarie 2020, în cadrul departamentului Energetică, Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică, a avut loc susţinerea tezelor de master la programele de studii Energie și Mediu  şi  Electroenergetica.

La programul Energie şi Mediu au fost susţinute cu succes 6 teze de master. Tematica tezelor elaborate este de o importanță majoră pentru sectorul energetic al Republicii Moldova, axându-se pe cele două obiective generale urmărite de politica energetică – promovarea surselor de energii regenerabile și a eficienței energetice:

  1. Către o autonomie energetică a mun. Ungheni;
  2. Reconstrucţia CET-1, Chişinău, prin echiparea centralei cu instalații de cogenerare bazate pe aplicarea motoarelor cu ardere internă;
  3. Modernizarea sistemului de aprovizionare cu enegrie termică a unui bloc rezidenţial prin integrarea surselor regenerabile de energie;
  4. Elementele unei strategii de dezvoltare a SACET Chişinău pe termen lung, etc.

La programul de studii Electroenergetica au fost susţinute 15 teze de master. Masteranzii în lucrările prezentate au abordat principalele probleme cu care se confruntă sectorul energetc al Republicii Moldova venind cu idei de soluţionare a acestora, precum:

  1. Analiza posibilităţilor de realizare a interconexiunii sistemului electroenergetic al Republicii Moldova cu cel al României;
  2. Implementarea tehnologiilor inovaţionale în reţelele electrice de distribuţie (6-35) kV;
  3. Studiul privind implementarea tehnologiilor Smart Grid în Republica Moldova;
  4. Soluţii privind modernizarea sistemelor de iluminat în clădirile Agenţiei Servicii Publice, etc.

Dragii absolvenți ai programelor de master vă mulțumim pentru prezentările interesante demonstrate și vă dorim succese mari în activitatea profesională!

Concursul ”Program de Stat” (2020-2023)

Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare a anunţat la 10 ianuarie 2020 rezultatele concursului „Program de Stat” (2020 – 2023) în vederea finanţării proiectelor de cercetare științifică fundamentală și/sau aplicativă care au drept scop dobândirea de noi cunoștințe, formularea și verificarea a noi ipoteze și teorii într-un domeniu sau mai multe domenii ale științei, în corespundere cu prioritățile și direcțiile strategice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.381/2019.

Astfel, Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică a participat la apelul lansat în data de 23 septembrie 2019 prin depunerea mai multor proiecte elaborate de către echipele de cercetători ai facultăţii, reieşind din direcţiile de cercetare conduse de către următoarele personalităţi: dr.hab.prof. Valentin ARION, dr.hab.prof. Petru TODOS, dr.prof. Ion STRATAN, dr.prof. Ion SOBOR, dr.conf. Nicolae MOGOREANU, dr.conf. Ilie NUCĂ.

Universitatea Tehnică a Moldovei a obţinut un rezultat bun la acest apel de proiecte, după un proces amplu şi riguros de selecţie realizat de către ANCD, iar echipele FEIE se regăsesc în următoarele 4 proiecte depuse:

– 20.80009.7007.10 “Studiul potenţialului energetic eolian şi solar al Republicii Moldova şi elaborarea sistemelor de conversie pentru consumatori dispersaţi”, conducător dr.hab. Valeriu DULGHERU, echipa facultăţii este condusă de către dr. Ion SOBOR;

– 20.80009.7007.18  “Soluții tehnice ecoiNovative de Eficientizare a consumului de energie în clădiri şi elaborarea opţiunilor de dezvoltare a reţelelor inteligente cu integrare avansată a energiei regenerabile în R.M.(SINERGIE)”, conducător dr. Mihai TÎRŞU, echipa facultăţii este condusă de către dr. Ion STRATAN;

– 20.80009.0807.33 “Comunicarea inteligenței Orașului Modern prin implementarea Sistemelor Inovative a iluminatului public”, conducător dr. Nicolae MOGOREANU;

– 20.80009.5007.29 “Sisteme integrate autohtone de tracțiune electrică pentru vehicule urbane de pasageri”, conducător dr. Ilie NUCĂ.

Felicitări tuturor pentru acest rezultat şi vă dorim multe succese în realizarea celor propuse.